Обявление за провеждане на конкурс Печат
Новини, обяви, конкурси - Новини

 

На основание чл. 90 и чл.91 от Кодекса на труда  и  Заповед № 49/ 17.01.2012г. на Кмета на Община Пещера

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА –
“РЪКОВОДИТЕЛ НА ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ”
към

Община Пещера

 

І. Минимални  и специфични изисквания за заемане на длъжността
Длъжност: РЪКОВОДИТЕЛ НА ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ към Община Пещера се заема по трудово правоотношение.
1.1 Минимални изисквания
- Степен на образование - висше  – бакалавър, от области на Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления – хуманитарни науки; социални , стопански и правни науки
-   Минимален професионален опит – не по-малко от 5 години в областта на социалното подпомагане, услуги и администрация;
1.2 Специфични изисквания
- да е дееспособно лице
- да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишено по съдебен ред от правото да заема съответната длъжност
1.3 Допълнителни изисквания
-   Компютърна компетентност – MS office; Excel, internet
- Познания на нормативната уредба специфична за работата в ДЦДМУ, като: Закон за закрила на детето и правилник за прилагането му, Закон за социално подпомагане, ППЗСП, Закон за интеграция на хората с увреждания, ППЗИХУ, необходимите инструкции на РИОКОЗ и други  нормативни актове касаещи дейността на центъра.
- Да притежана организационна компетентност, способност да планира, организира и контролира работата си, способност да работи в екип
ІІ.  Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:
Ръководи, организира, координира и контролира цялостната дейност в Дневен център за деца и младежи с увреждания.
ІІІ. Начин за провеждане на конкурса:
- 1- ви етап: Подбор по документи
- 2- ри етап: Защита на писмена работа – Концепция за развитието и дейността на Дневен център за деца и младежи с увреждания  гр. Пещера
- 3-ти етап: Интервю
ІV. Документи за участие в конкурсната процедура:
Кандидатите за участие в конкурса представят  следните документи:
1.     Заявление до Кмета на Община Пещера за участие в конкурса/свободна форма/.
2.     Професионална автобиография.
3.    Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителни квалификации.
4.     Копие от документи удостоверяващи продължителността на професионалния опит.
5. Удостоверения и/или сертификати за придобита допълнителна квалификация
6. Разработена Концепция за развитието и дейността на Дневен център за деца и младежи с увреждания  гр. Пещера
7. Декларация от лицето, че е  е дееспособно лице и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишено по съдебен ред от правото да заема съответната длъжност/свободна форма/
V. Място и срок за подаване на документи за участие:
Документи за участие в конкурса се представят в 30 - дневен срок от публикуване на  обявлението чрез централния или местен печат, всеки работен ден от 8,30 до 17,00 часа в ОЦУИГ, на Общинска администрация – Пещера, ул. “Дойранска епопея”№17 лично от кандидатите или от техни упълномощени представители с нотариално заверено пълномощно.

Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на Информационното табло пред сградата на Общинска администрация и в електронната страница на Община Пещера.
За връзка: тел: 0350/6-22-03 вътр. 113 – Дирекция “АПИО” – Елена Здравкова.