5 заседание на Общински съвет Печат
Новини, обяви, конкурси - Новини

На  31. 01. 2012 г. от  9. 00 часа в залата на Общински съвет ще се проведе  ПЕТОТО заседание  на Общински съвет,  с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

1.    Приемане на Стратегия за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2012г.-2015г.
ДОКЛАДВА:Кметът на общината
2.    Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2012г.
ДОКЛАДВА:Кметът на общината
3.    Разглеждане състоянието на общинския жилищен фонд, определяне на групите жилища от наличния жилищен фонд в зависимост от потребностите на общински жилища и приемане на решения за разпореждане с излишни жилища.
ДОКЛАДВА:Кметът на общината
4.    Информация  относно  поддържането на  пътищата  в района на Общината при зимни условия.  
ДОКЛАДВА:Кметът на общината
5.    Информация за дейността  на Дневен център за деца и младежи с увреждания.
ДОКЛАДВА:Кметът на общината
6.    Информация за дейността на Дневен център за възрастни хора с увреждания.
ДОКЛАДВА:Кметът на общината
7.    Информация за дейността на Кризисен център за лица и деца пострадали от насилие.
ДОКЛАДВА:Кметът на общината
8.    Приемане на Календарен план  на културните прояви в Община Пещера – 2012 година.
ДОКЛАДВА:Кметът на общината
9.    Текущи.
9.1.    Одобряване на организационно-функционалната структура на Общинска администрация – Пещера и звената към нея, считано от 01.03.2012година.
ДОКЛАДВА:Кметът на общината
9.2.    Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени  на услуги на територията на Община Пещера.
ДОКЛАДВА:Кметът на общината

9.3.    Съгласуване на актуализация на Стратегически план за дейността на отдел „Вътрешен одит” за периода 2011г.-2013г. и Годишен план за дейността на отдел „Вътрешен одит” при Община Пещера за 2012г.
ДОКЛАДВА:Кметът на общината
9.4.    Компенсирани промени по бюджета на Общинско предпиятие „Чистота и подържане на общинската инфраструктура”.
ДОКЛАДВА:Кметът на общината
9.5.    Приемане на Правилник за устройство и дейност на Общински фонд ”Култура”.
ДОКЛАДВА:Кметът на общината
9.6.    Приемане на Правилник за организиране и ползване на местния архивен фонд за недвижимите паметници на културата на територията на Oбщина Пещера.
ДОКЛАДВА:Кметът на общината
9.7.    Предложения на Програмния съвет за оценка и управление качеството на атмосферния въздух.
ДОКЛАДВА:Кметът на общината
9.8.    Приемане на Годишен оперативен план за 2012г. за подобряване качеството на атмосферния въздух.
ДОКЛАДВА:Кметът на общината
9.9.    Прекратяване на съсобственост върху УПИ – ХХІІ – 3408, 3432 за производство, търговия и услуги кв.27 по ПУП на гр.Пещера между Община Пещера и Димитър Рангелов Гочев.
ДОКЛАДВА:Кметът на общината
9.10.    Прекратяване на съсобственост върху УПИ – VІІ – 2213, 2212, кв.136 по ПУП на гр.Пещера между Община Пещера и Атанас Петров Учкунов и Величка Благова Учкунова.
ДОКЛАДВА:Кметът на общината
9.11.    Прекратяване на съсобственост върху УПИ – VІ – Ремонтна работилница на „ГС”, кв.26 между Община Пещера и „ВВС”ООД.
ДОКЛАДВА:Кметът на общината
9.12.    Предоставяне на поземлен имот № 023230, поземлен имот №001057, находящ се в местността „Чала”, землище на гр.Пещера и поземлен имот № 023232, находящ се в местността „Църнево”, землище на гр.Пещера, на наследниците на Тома Илиев Даракчиев.
ДОКЛАДВА:Кметът на общината
9.13.    Предоставяне на Поземлен имот  с № 006290, находящ се в местността ”Дъбовик”, землище на гр.Пещера, на наследниците на Никола Георгиев Гюров.
ДОКЛАДВА:Кметът на общината
9.14.    Продажба на Поземлен имот № 012005, с площ от 0,235 дка, с начин на трайно ползване – друга селскостопанска територия, в местността „Узун Драгасия”, землище на гр.Пещера.
ДОКЛАДВА:Кметът на общината
9.15.    Отдаване под наем на имот частна общинска собственост – Метален павилион № 18 за нуждите на „Биовет” АД  гр. Пещера.
ДОКЛАДВА:Кметът на общината
10.      Питания.