Кметът на Общината подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ Печат
Новини, обяви, конкурси - Новини

Кметът  на община Пещера Георги Козарев  подписа Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  за проектно предложение „Модернизация на интегрирания воден цикъл на гр. Пещера - Доизграждане и рехабилитация на съществуваща ВиК мрежа и

изграждане на ПСОВ, гр. Пещера”  по процедура "Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 екв.ж."  .