Обява за провеждане на публични търгове Печат
Новини, обяви, конкурси - Новини

ОБЩИНА ПЕЩЕРА

ОБЯВА

В изпълнение на Решение №597/01.10.2010 г. на Общински съвет Пещера, и Заповед № 210/ 02.04.2012 г. на Кмета на Община Пещера, на основание чл. 44 ал.2 от ЗМСМА, чл.14 ал.2, ал.7 и ал.8 от ЗОС, чл.87 и чл.88 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Община Пещера

ОБЯВЯВА

1. Провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем за срок 3 години, считано от датата на сключване на договора за наем на следните обекти общинска собственост:
•    Павилион  № 3, публична общинска собственост, находящ се на   „Дъгов мост” в гр.Пещера, с площ от 5,50 кв.м., при начална тръжна наемна цена 74,00 лв. без ДДС, депозит за участие 7 лв.
•    Монолитен павилион  № 4, частна общинска собственост, находящ се в УПИ I –Пазар,кв.129 по ПУП на гр.Пещера, с площ от 24,00 кв.м., при начална тръжна наемна цена 156,00 лв. без ДДС, депозит за участие 15 лв.
•    Метален павилион № 16, находящ се на улица с о.т. 551-552, кв.129 по ПУП на гр. Пещера,с площ от 10,00 кв.м., при начална тръжна наемна цена  65,00 лв. без ДДС, депозит за участие 6 лв.
•     Метален павилион № 15, находящ се на улица с о.т. 551-552, кв.129 по ПУП на гр. Пещера, с площ от 10,00 кв.м., при начална тръжна наемна цена  65,00 лв. без ДДС, депозит за участие 6 лв.
•    Метален павилион № 21, находящ се на улица с о.т. 551-552, кв.129 по ПУП на гр. Пещера,  с площ от 10,00 кв.м., при начална тръжна  наемна цена  65,00 лв. без ДДС, депозит за участие 6 лв.
2. Отдаването под наем ще се извърши на  20.04.2012 г. от 14 часа в заседателната зала на Общинска администрация гр.Пещера, ет.1, след провеждането на търгове с явно наддаване. Кандидати за участие могат да бъдат само лица, регистрирани по Търговския закон.  Не се допускат кандидати, с които едностранно е бил прекратен договор за наем.
3. Цената  на тръжната документация е невъзстановими 20 лева, с включен ДДС. Утвърдената тръжна документация се закупува до 16 часа на 17.04.2012 г. от Общински център за информация и услуги на гражданите (в сградата на ОА-Пещера).
4. Размерът на депозита за участие в търговете, посочен в т.1 от обявата, следва да се внася до 17 часа на 19.04.2012 г. в касата на Община Пещера-стая № 1 на втория етаж.
5. Депозитът на неспечелилите участници се възстановява в срок от три работни дни след изтичане на срока за обжалване на заповедта за обявяване на спечелилите участници.
6. Документите за участие в търга се подават до 17 часа на 19.04.2012 г. в Общински център за услуги и информация на гражданите на партерния етаж на ОА.
7. Определената стъпка за наддаване е 5 % от началната тръжна цена.
8. Задължителни документи за участие в търга:
1) Заявление за участие по образец.
2) Документ за съдебна регистрация за юридическите лица и ЕТ.
3) Удостоверение за актуално правно състояние, издадено до 6 месеца преди датата на провеждане на публичния търг с явно наддаване, или единен идентификационен код (ЕИК).
4) Удостоверение от НАП по чл.87,ал.6 от ДОПК за липса на данъчни и осигурителни задължения към държавата – срок на издаване – до 30 дни преди датата на провеждане на търга.
5) Документ за внесен депозит за участие в търга.
6) Документ за закупени тръжни книжа.
7) Нотариално заверено пълномощно, когато се участва чрез пълномощник.
8) Удостоверение от отдел ‘‘Местни приходи’’ към Община Пещера за липса на задължения .
9)Декларации по образец съгласно тръжните документи.
Когато в заявлението по образец търговецът е посочил ЕИК той може да не представя документите по т. 8, подточки 2 и 3.
9. Оглед на имотите може да се извършва всеки работен ден до датата на провеждане на търга, след представяне на документ за закупени тръжни документи и направена заявка в канцеларията на Общинско предприятие „Паркинги и пазари” гр.Пещера.
10.Договор за наем със спечелилия участник да се сключи в 14-дневен срок от връчване на заповедта, с която е обявен за спечелил.
11.Допълнителна информация може да се получава на телефона на ОП „Паркинги и пазари: 0350/6-56-84.