Обявление Печат
Новини, обяви, конкурси - Новини

На основание §4к, ал.6 от ПЗР на Закона за собствеността и ползване на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, във връзка с чл.28б, ал.8 от Правилника за приложение на ЗСПЗЗ и т.3.7 на заповеди с № РД-46-494 от 22.08.2003г. на МЗГ и  № РД-02-14-454 от 22.08.2003г- на МРРБ за техническите изисквания и контрол към плановете по §4к, ал.1 ПЗРЗСПЗЗ е издадена заповед № ТУ-77 от 06 април 2012год. на Областен управител Пазарджик, обнародвана в ДВ бр.30 от 17 април 2012год., с която се одобрява план на новообразуваните имоти в М 1:1000 на земеделските земи, предоставени на граждани въз основа на актове по §4 ПЗРЗСПЗЗ,  ПИ №012082, 012085, 012097, 012106, 012107, 012108, 012122, 012123, 012166, 012050, 012051, 012053, 012055, 012058, 012015, 012200, 012164, 012019, 012007, 012093, 012037, 012021, 012012, 012258, 012259, 012062, 012068, 012105, 012109, 012110, 012010 м.Узун Драгасия”, ПИ  №036005 и 036068 м.”Дръща”, ПИ №037016 и 037007 м.”Почивалото”,  ПИ №038026 м.Баташки път”, ПИ №039022, 039029,039039, ПИ №040030, 040080, 040105 м.”Икочово”, ПИ №025010, 025008, 025011, 025007 м.”Агово”, ПИ №126018,126017 м.”Шир.ливади”, ПИ №042027, 042018, 042016, 042014, 042010, 042008, 042005, 042004, 042003, 042001 м.”Свети Спас”,  ПИ №013110, 013082, 013138, 013163, 013037, 013060 м.”Дъбравата”, ПИ №023092, 023193, 023225 м.”Църнево – Пъдарница”, ПИ 007104 м.”Потока”, ПИ №010008 м.”Долна Бялча”, ПИ №020045, 020036, 020031, 020024, 020151, 020089 м.”Голяма Страна”, ПИ №018031 м.”Горна Бялча”, за ПИ 001051 м.”Чала” по КВС за землище на гр.Пещера, община Пещера, Област Пазарджик.

Плановете на новообразуваните имоти по  §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ и придружаващата ги документация са изложени за разглеждане в сградата на Община Пещера, ет.І, стая №11

Жалби срещу одобрения план на новообразуваните имоти могат да се подават от заинтересованите лица, чрез Областния управител на област с административен център гр.Пазарджик пред Административен съд в 14 дневен срок от обнародване на заповедтта в « Държавен вестник»