Уведомление за инвестиционно предложение Печат
Новини, обяви, конкурси - Новини

На основание чл.4, ал.2 от НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка за въздействие върху околната среда,
"ТРАКИЯ 2006" ЕООД УВЕДОМЯВА ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА “ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО

НА ЕКОЛОГИЧНИ БРИКЕТИ ОТ БИОМАСА”

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: "ТРАКИЯ 2006" ЕООД
ОБЕКТ: Инсталация за производство на екологични брикети  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ОБЕКТА: Площадката на инвестиционното предложение  се намира в землището на гр.Пещера ЕКАТТЕ 56277, общ. Пещера, обл. Пазарджик,  местност  «Лагера», имот  №011051 с начин на трайно ползване – производствен терен. Имотът е собственост на "ТРАКИЯ 2006" ЕООД
РЕЗЮМЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО:
"ТРАКИЯ 2006" ЕООД със седалище гр. Пловдив, ж.к. “Тракия”, бл.127, вх.Ж, ет.7, ап.20 и управител Нено Данчев Ширтев има намерение да реализира инвестиционно предложение “Изграждане на инсталация за производство на екологични брикети  от биомаса ”.
Идеята на инвестиционното предложение е чрез преработка на отпадъчната суровина от горското и селското стопанство да се получи чисто, неутрално по отношение на въглеродн двуокис и удобно биогориво, оформено в цилиндричен вид вследствие на оказано високо налягане без лепило и др. добавки.
Посредством транспортна лента суровината за направата на брикети ще се доставя до пресовъчна машина. Избраната за инвестиционното предложение техническо решение  е преса с цилиндрична матрица. Процесът на пресоване на материала протича в работната зона на пресата, където постъпващата дървесина се пресова с помощта на ролките, при което отделните дървесни частици се слепват една с друга и при достигане на необходимата плътност биват изтласквани през отворите на матрицата като биват нагорещявани за по-добро слепване (екструдиране). В процесса на прасоване за слепването на дървесните частици не е необходимо допълнително добавяне на хим. слепващи вещества.
Максималната производителност на инсталацията за  производство на екобрикети е 9 тона суровина на час. Това позволява използването на различни отпадни материали от селското стопанство. При реализация на инвестиционното предложение не се предвижда промяна в съществуващата пътна инфраструктура.
По време на строителството ще се използват стандартни материали за промишлено строителство, доставени от производители.

"ТРАКИЯ 2006" ЕООД