Обява за провеждане на публични търгове Печат
Новини, обяви, конкурси - Новини

В изпълнение на Решения №, № 109, 110, 111 и 112 от 30.03.2012 г. на Общински съвет Пещера и Заповеди №, № 305 и 306 от 11.05.2012 г. на Кмета на Община Пещера, на основание чл.87 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ на Общински съвет – Пещера,

ОБЩИНА ПЕЩЕРА ОБЯВЯВА:

1.Публични търгове с явно наддаване  за  продажба на имоти  – частна общинска собственост, както следва:
1.1. Поземлен имот с пл. № 646, частна общинска собственост с площ 166.300 кв.м., находящ се в кв.50 по ПУП на гр.Пещера, административен адрес гр. Пещера, ул.”Ст. Кънчев” №88 А, ведно с построените в него: 1.Полумасивна двуетажна жилищна сграда със застроена площ 49.00 кв.м. и 2. Масивна едноетажна сграда със застроена площ 25.50 кв.м., при граници и съседи на имота: север-УПИ ІІ-645, изток-имот пл.№653 и пешеходна пътека, юг-УПИ ІV-647, запад-УПИ VІ-650 и УПИ VІІ-651, при начална тръжна цена в размер на 18 205.00 лв. без ДДС.
1.2. Поземлен имот № 042059, частна общинска собственост, находящ се в м. ”Св. Спас”, землище на гр. Пещера, Община Пещера, с граници и съседи: ПИ № 018020- индивидуално застрояване, ПИ № 042034 – нива, ПИ № 042033 – нива, ПИ № 042056 – овощна градина, ПИ № 042060– друга селскостопанска територия, ПИ № 018011 – ливада, с площ от 0.438 дка, начин на трайно ползване – друга селскостопанска територия, категория на земята при неполивни условия – девета, при начална тръжна цена в размер на 613.20 лв.
1.3. Поземлен имот № 042058, частна общинска собственост, находящ се в м. ”Св. Спас”, землище на гр.Пещера, Община Пещера, при граници и съседи на имота: ПИ № 042016 – овощна градина , ПИ № 042022 – нива , ПИ № 042017 – нива , ПИ № 042035 – нива, ПИ № 042014 – овощна градина , ПИ № 042057 – нива, с площ от 1.730 дка, начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия – девета, при начална тръжна цена в размер на 2 422.40 лв.  
1.4. Поземлен имот № 042056, частна общинска собственост, находящ се в м. „Св. Спас”, землище на гр. Пещера, Община Пещера, при граници и съседи на имота: ПИ № 042055 – овощна градина, ПИ № 042059 – друга селскостопанска територия, ПИ № 042033 – нива, ПИ № 042014 – овощна градина , ПИ № 042026 – местен път, с площ от 0.636 дка, начин на трайно ползване – овощна градина, категория на земята при неполивни условия – пета, при начална тръжна цена в размер на 890.40 лв.
2. Дата, час и място за провеждане на търговете:
2.1. За имота по т.1, подточка 1.1. -  ПИ с пл. № 646, находящ се в кв.50 по ПУП на гр.Пещера  търгът ще се проведе на 30.05.2012, от 10.00. ч. в стая № 5, на І ет. в Общинска администрация /ОА/ - Пещера;
2.2. За имотите по  т.1, подточки 1.2, 1.3 и 1.4 търговете ще се проведат на 31.05.2012 г. в стая №5 на първи етаж в ОА - Пещера в часовете както следва:
- за ПИ № 042059, находящ се в м. ”Св. Спас” - от 14:00 ч.;
- за ПИ № 042058, находящ се в м. ”Св. Спас” – от 14:30 ч.;
- за ПИ № 042056, находящ се в м. „Св. Спас – от 15 ч.
3. Цената на тръжната документация за всеки от имотите е 20 лева, с ДДС.
3.1.Утвърдената тръжна документация за ПИ с пл. № 646, с площ 166.300 кв.м., находящ се в кв.50 по ПУП на гр.Пещера  може да се закупи до 16:00 ч. на 29.05.2012г. Общински център за услуги и информация на гражданите /ОЦУИГ/, находящ се на партерния етаж в сградата на ОА –  Пещера. Крайният срок за подаване на документите за участие е до 17.00 ч. на 29.05.2012 г. в ОЦУИГ.
3.2. Утвърдената тръжна документация за Поземлени имоти № 042059, № 042058 и № 042056 находящи се в м. „Св. Спас”, може да се закупи до 16:00 ч. на 30.05. 2012 г. в ОЦУИГ. Крайният срок за подаване на заявленията за участие в търговете, ведно с другите документи посочени в т. 3 в настоящата заповед, е до 17.00 ч. на 30.05.2012 г.
в ОЦУИГ.
4. Депозит за участие:
4.1.Депозитът за участие за ПИ с пл. № 646, с площ 166.300 кв.м., находящ се в кв.50 по ПУП на гр.Пещера е 1 820 лв. вносим  по сметка IBAN BG87SOMB91303332970201, BIC SOMBBGSF  в “Общинска банка” АД, офис Пещера или в касата на Община Пещера, стая №1 на ІІ ет. до 17.00 ч.  на 29.05. 2012 г.
4.2. Депозитът за участие за ПИ № 042059, частна общинска собственост, находящ се в м. ”Св. Спас” е 61.30 лв.
4.3.Депозитът за участие за ПИ № 042058 частна общинска собственост, находящ се в м. ”Св. Спас” е 242.00  лв.
4.4.Депозитът за участие за ПИ №042056 частна общинска собственост, находящ се в м. ”Св. Спас” е 90.00 лв.
Депозитите за участие по т.4.2, 4.3 и 4.4 се внасят по сметка IBAN BG87SOMB91303332970201, BIC SOMBBGSF  в “Общинска банка” АД, офис Пещера или в касата на Община Пещера, стая №1 на ІІ ет. до 17.00 ч.  на 30.05. 2012 г.
5. Стъпката за наддаване е 5 % от началната тръжна цена за съответния имот.
6. Задължителни документи за участие в търговете:
6.1. Заявление за участие по образец;
6.2. Документ за съдебна регистрация за юридическите лица, а за физическите лица – копие на документ за самоличност.
6.3. Документ за внесен депозит за участие в публичния търг с явно наддаване;
6.4. Документ за закупени тръжни книжа;
6.5. Декларации по образец:
- декларация, че участникът няма просрочени задължения към физически или юридически лица
- декларация, че участникът няма просрочени, непогасени задължения към Община Пещера.
6.6. Удостоверение за актуално правно състояние, издадено до 6 месеца преди датата на провеждане на публичния търг с явно наддаване, или единен идентификационен код (ЕИК).
6.7. Удостоверение от НАП по чл.87, ал.6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за липса на данъчни и осигурителни задължения към държавата, със срок на издаване 30 дни преди датата на търга.
6.8. Удостоверение от отдел ‘‘Местни приходи’’ към Община Пещера за липса на задължения;
6.9 Изрично нотариално заверено пълномощно за участие в търга, когато се участва чрез пълномощник.
Изискванията по точка 6.2 и 6.6 не се прилагат за лица, които не са регистрирани като търговци. Когато участникът търговец е посочил ЕИК, той може и да не представя документите по точка 6.2 и 6.6.
7. Оглед на имотите, предмет на търга, може да се извършва всеки работен ден до датата на търга след представяне на документ за  закупени тръжни книжа и предварителна заявка в стая №17 на първия етаж на ОА - Пещера от 10.00 до 12.00 ч.
8. Договорите за продажба със спечелилите участници се сключват при спазване на реда и условията на чл.117 и сл. от НРПУРОИ.