Мотиви за изменение на наредба Печат
Новини, обяви, конкурси - Новини

М О Т И В И

за изменение и  допълнение на „Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера” и Тарифата по чл.3, ал.1 от Наредбата

В публикуваните от АСП Насоки за кандидатстване по схема BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома"  по приоритетна ос 5: „Социално включване и насърчаване на социалната икономика", област на интервенция 5.1. "Подкрепа на социалната икономика",  по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013г. е заложено изискване,  на етап кандидатстване, кандидатът да представи Наредба/ Инструкция/ Тарифа  или друг еквивалентен документ от общината, за реда за определяне на таксите, които се предвиждат да се заплащат от потребителите в съответното звено за услуги.

С  настъпилите изменения и допълнения на Закона за опазване на земеделските земи в чл.30, ал.2 (нова) – „При промяна на предназначението на земеделска земя от общинския поземлен фонд, включително в случаите по чл. 29, ал. 3 и 4 за земите от общинския поземлен фонд, се заплаща местна такса, определена от Общинския съвет”.Не се заплаща такса – държавна или местна – от държавата и от общините, когато се променя предназначението на земеделски земи от държавен поземлен фонд или общинския поземлен фонд за изграждането на обекти, публична държавна или публична общинска собственост.

Извършването на услуги за одобряване на ЧИ на ПУП, както и на смяна предназначението на земеделски земи е необходимо уведомяване на заинтересованите страни (собствениците/наследниците на съседните имоти и/или тези в обхвата на разработката), които в повечето случаи са голям брой, като веднъж се обявява проекта и втори път Заповедта/Решението за одобряване. Уведомяването на заинтерисованите лица се прави задължително с писма с обратни разписки или по куриер, което води до разходване допълнително на средства от общинския бюджет.

Постъпили докладни записки от кмета на с. Радилово за определяна на такса стопанска вода за ПК „Напредък” с. Радилово и  директора на ОП „ЧПОИ” за актуализация на цените на услугите извършвани от предприятието.

ПРОЕКТ

за изменение и  допълнение на „Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера” и Тарифата по чл.3, ал.1 от Наредбата

1. В Раздел III „Такси за детски ясли, детски градини, домове за социални грижи, лагери и други общински социални услуги” от Наредбата се създава нов „чл.24а” със следното съдържание:

Чл.24а Потребителите, ползващи  почасови социални услуги „Личен асистент”, „Социален асистент” и „Домашен помощник” в Звено за социални услуги,  заплащат такса,  съгласно тарифата по чл.3, ал.1 от настоящата наредба”

В „чл.25” след текста „а тези по чл. 24” да  се добави   „и чл.24а”;

В Раздел дванадесети - Такси за детски ясли, детски градини, детска кухня, лагери и други общински социални услуги  от Тарифата по чл.3, ал.1 от Наредбата се създаде нова услуга с № 4, „За ползване на  почасови социални услуги „Личен асистент”, „Социален асистент” и „Домашен помощник” в Звено за социални услуги - размер на таксата  „ 0.19 лв. на час”.

2. В Раздел осми „Други местни такси, определени със закон” се създава нов чл. 42 „а” ал. 1  и ал. 2 със следното съдържание:

„Чл. 42(1) При промяна на предназначението на земеделска земя от общинския поземлен фонд вкл. по случаите по чл. 29, ал.3 от ЗОЗЗ се заплаща местна такса в размер равен на размера на държавната такса, определена с тарифа, утвърдена от Министерски съвет. Таксата се заплаща от собственика на земеделската земя, поискал промяната на предназначението й, или от инвеститора на обекта за общинска нужда.

(2) Не се заплаща такса по ал. 1 за строителство при условията на чл. 4, ал. 2 от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи; за засаждане на горски дървесни видове; в случаите по чл. 13 от Закона за горите; за земи, изключени от строителните граници на населените места, определени със застроителен и регулационен план или с околовръстен полигон, когато отново се иска включването им в същите граници; за строителство, свързано с прилагането на технологии и мероприятия по чл. 7 от Закона за опазване на земеделските гори, както и за земи, предоставени безвъзмездно въз основа на акт на Министерския съвет на инвеститори по приоритетни инвестиционни проекти, както и когато се променя предназначението на земеделската земя от общинския поземлен фонд за изграждането на обекти публична общинска собственост.”

3. В Раздел първи „Такси за административно-технически услуги по устройство на територията, контрол по строителството и кадастъра" от Тарифата по чл.3, ал.1 от Наредбата в „т.28” да се добавят следните подточки:

28.3 Процедиране на промяна на ПУП или смяна предназначение на земеделски земи

размер на таксата –  за физически и юридически лица по 5,00 лв. за всяко заинтересовано лице.

28.4 Таксата за процедиране се внася преди издаване на Заповед/Решение за одобряване на промяната.

4. В Раздел седемнадесети - Услуги стопански дейности от Тарифата по чл.3, ал.1 в т. 5 букви „а”, „б”, „в”, „г”, „д” и „е” се изменят както следва:

  • Буква „а” услуга с автомобил ЗИЛ за км -  цена на услугата – 2,70 лв
  • · Буква „б” услуга с колесен трактор - цена на услугата за час – 44 лв., за машиносмяна - 352 лв
  • ·
  • · Буква „г”  услуга с автомиячка- цена на услугата за час – 48,00 лв., за машиносмяна – 384,00 лв
  • · Буква „д”  услуга с автомобил “Марцедес” за км - цена на услугата – 2,20 лв
  • · Буква „е” услуга с автомобил “Скания”: за 1 куб.метър тип контейнер - цена на услугата – 7,35 лв, за 4 куб.метъра - цена на услугата – 30,00 лв

5. В Приложение № 1”Списък на фирмите, ползващи стопанска вода и дължимите такси» към Тарифата по чл.3, ал.1 от Наредбата се добавя точка:

18. ПК „Напредък” с. Радилово  - 375 лв