Съобщение Печат
Новини, обяви, конкурси - Новини

В изпълнение на дейностите по Проект „И аз имам семейство“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013 г., схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.11 „ Приеми ме“, Община Пещера, в качеството си на партньор на

бенефециента – Агенция за социално подпомагане,  УВЕДОМЯВА, че ПОСТЪПИ заявление и придружаващи документи от кандидати за приемно семейство,  което в рамките на три месеца ще е обект на оценка  и обучение от Екипа по приемна грижа към Община Пещера.