Спира строителството на летовище Свети Константин Печат

З А П О В Е Д
№ 480
05.07.2012г.


С оглед осигуряване  спокойствието  и почивката на  летовище “Свети Константин” през активния летен сезон и в съответствие с разпоредбата  на чл.43, т.3 от Наредбата  за обществения ред, чистотата и специализираната закрила  на деца на обществени места и на основание чл.44, ал.1, и ал.2 от ЗМСМА

Н  А  Р  Е  Ж  Д  А  М  :

ЗАБРАНЯВАМ всякакъв вид строителство и подготовка за строителство през периода  15 юли до 30 август 2012 година.
При констатиране  на нарушения  да се образуват административнонаказателни  преписки срещу виновните лица за налагане  на предвидените  в цитираната наредба санкции.
За ефективно изпълнение на настоящата заповед, за предотвратяване и преустановяване  на нарушения длъжностното лице на “ДАГА ПОЛИС” АД – Елена Баракова да поддържа  непосредствен контакт  със секретаря на община Пещера – Николай Гълъбов, с инж. Стела Павлова  – главен инженер в община Пещера, с инж. Атанас Пискюлев – старши експерт  “Незаконно строителство, регистър и архив”.
С оглед  на посочената забрана и предвидената административно-наказателна отговорност, настоящата заповед да се съобщи чрез радио “Пещера”, вестник “Родопска искра”. Да се обяви на информационното табло на Общинска администрация и се публикува на  интернет страницата на Общината.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Николай Гълъбов – Секретар на община Пещера.
Копие от заповедта да се връчи на горепосочените длъжностни лица за сведение и изпълнение.

К М Е Т: /п/
ГЕОРГИ КОЗАРЕВ