Заповед № 896 от 29.11.2012г. Печат
Новини, обяви, конкурси - Новини

ОТНОСНО: Образуване на избирателни секции за произвеждане на националния референдум насрочен за 27 януари 2013 г.

Подписаният Георги Иванов Козарев – Кмет на Община Пещера, на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.7, ал.4 от ЗПУГДВМС и чл.71, ал.2 и ал.3 от ИК

НАРЕЖДАМ:

1. ОБРАЗУВАМ двадесет и осем избирателни секции на

територията на община Пещера, от които:

 

- в гр.Пещера – 25 избирателни секции;

- в с. Радилово – 2 избирателни секции;

- в с. Капитан Димитриево – 1 избирателна секция.

2.УТВЪРЖДАВАМ обхвата, номерацията и адреса на избирателните секции, съгласно Приложение№ 1 и Приложение №2 на настоящата заповед.

3.Настоящата заповед да се обяви публично чрез поставянето й на информационното табло на сградата на Общинска администрация гр.Пещера и интернет-страницата на Община Пещера. За начина на обявяването да се излъчи съобщение чрез радио “Пещера”.

Заповедта може да се обжалва в 7-дневен срок от датата на обявяването пред Областния управител на област Пазарджик.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на  секретаря на Община Пещера.

К М Е Т : /П/                                                                                                                         /Г. КОЗАРЕВ/