Уведомление Печат
Новини, обяви, конкурси - Новини

Басейнова дирекция за управление на водите , Източнобеломорски район с център Пловдив издава решение  за продължаване на срока  на действие на разрешително  за водовземане от повърхностен воден обект, издадено от Директора на БДУВИБР - Пловдив.