Съобщение Печат
Новини, обяви, конкурси - Новини

ОБЩИНА ПЕЩЕРА съобщава на заинтересованите, че в ДВ бр. 4 от 15.01.2013 г. е обнародвано Решение № 256 от 29.11.2012 г. на Общински съвет – гр.Пещера
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ ОДОБРЯВА ПУП- Парцеларен план  за отреждане на улица в проектен ПИ 025109 в местност „Агово” по КВС на гр.Пещера, с предвиждане трасето на улицата да започне от ПИ 025051 път ІІІ кл. и да завърши в ПИ 025037, собственост на Ердухан Жребичкалиев, предвиден за смяна предназначение на земеделската земя с отреждане за „Кравеферма”.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник” решението подлежи на обжалване чрез Община Пещера пред Административен съд – Пазарджик.