Обява за провеждане на конкурс Печат

На основание чл. 90 и чл.91 от Кодекса на труда  и  Заповед № 31/15.01.2013г. на Кмета на Община Пещера

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА –
“ЗДРАВЕН  МЕДИАТОР”
към Община Пещера

І. Минимални  и специфични изисквания за заемане на длъжността
Длъжност: ЗДРАВЕН МЕДИАТОР към Община Пещера  по трудово правоотношение.
1.1 Минимални изисквания
- Степен на образование – средно образование.
- Професионален опит – не се изисква
1.2 Специфични изисквания
- да е дееспособно лице
- да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишено по съдебен ред от правото да заема съответната длъжност
1.3 Допълнителни изисквания
- познания и/или опит в социалната и здравна сфера
- добро познаване на проблемите на  общността, в която ще работи
- владеене на езика на общността, с която ще работи
- познания на нормативната уредба специфична за работата - познания в социалната и здравна сфера
-   Компютърна компетентност – MS office; Excel, internet
- Декларация, че следващата една година ще работи като здравен медиатор
ІІ.  Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:
Осъществява  работа с уязвими малцинствени групи; подпомагане в процеса на достъп до услуги в сферата на здравеопазването за хора, нуждаещи се от здравна помощ; помощ при комуникациите с различни институции
ІІІ. Начин за провеждане на конкурса:
- 1- ви етап: Подбор по документи
- 2- ри етап: Интервю
ІV. Документи за участие в конкурсната процедура:
Кандидатите за участие в конкурса представят  следните документи:
1.    Заявление до Кмета на Община Пещера за участие в конкурса/свободна форма/.
2.    Професионална автобиография.
3.    Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен.
4.    Копие от документи удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и професионалния опит.
5.    Удостоверения и/или сертификати за придобита допълнителна квалификация
6.   Декларация от лицето, че е дееспособно лице и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишено по съдебен ред от правото да заема съответната длъжност/свободна форма/
7.  Декларация, че следващата една година ще работи като здравен медиатор/свободна форма/
V. Място и срок за подаване на документи за участие:
Документи за участие в конкурса се представят в 30 - дневен срок от публикуване на  обявлението чрез централния или местен печат, всеки работен ден от 8,30 до 17,00 часа в ОЦУИГ, на Общинска администрация – Пещера, ул. “Дойранска епопея”№17 лично от кандидатите или от техни упълномощени представители с нотариално заверено пълномощно.

Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на Информационното табло пред сградата на Общинска администрация и в електронната страница на Община Пещера.
За връзка: тел: 0350/6-22-03 вътр. 113 – Дирекция “АПИО” – Ел. Здравкова