Заповед № 34 от 18.01.2013 година Печат
Новини, обяви, конкурси - Новини

Във връзка с произвеждането на националния референдум, насрочен за 27 януари 2013 г., с цел опазване на обществения ред и осигуряване на условия за нормално и спокойно произвеждане на референдума, на основание чл.44, ал.1, т.1, т.4 и ал.2 от ЗМСМА

ЗАПОВЯДВАМ:

1.ЗАБРАНЯВАМ продажбата и сервирането на спиртни напитки в  търговските обекти и заведенията за обществено хранене на територията на община Пещера на 27 януари 2013 г. от 00,00 часа до 20,00 часа.
2.ЗАБРАНЯВАМ провеждането на прояви на открито на територията на община Пещера, създаващи предпоставки за нарушаване на обществения ред на 26 и 27 януари 2013 г.
Въведените забрани не се отнасят за обществените заведения, в които ще се извършват семейни и обредни ритуали (сватби, кръщенета и тъжни обреди), както и за продажба на алкохолни напитки на едро.
При констатирано неизпълнение на въведените забрани да се ангажира административнонаказателната отговорност на виновните лица.
Копие от настоящата заповед да се връчи на собствениците (управителите) на търговски обекти и заведенията за обществено хранене, и развлечения.
Заповедта да стане достояние на населението чрез съобщение по  радио “Пещера”, да се постави на интерент-страницата на Общината и на информационното табло.  
Кметовете на с.Радилово и с.Кап.Димитриево да предприемат необходимите действия за своевременно уведомяване на собствениците (управителите) на търговски обекти и обществените заведенията на територията на съответните кметства.
Контрол по спазване на въведените забрани възлагам на началника на РУ „Полиция” гр.Пещера.
Копие на заповедта да се изпрати на началника на РУП „Пещера” и кметовете на населени места.

К М Е Т : /П/
/Г. КОЗАРЕВ/