19 заседание на ОбС Печат

 Председателят на Общински съвет – Пещера  Анастасия Младенова свиква общинските съветници на ДЕВЕТНАДЕСЕТО заседание  на Общински съвет, което ще се проведе на  31.01. 2013 г./четвъртък/ от  9. 00 часа в залата на Общински съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

1.    Информация за дейността на Дневен център за деца и младежи с увреждания.
Докладва: Кметът на Oбщината
2.    Информация за дейността на Дневен център за възрастни хора с увреждания.
Докладва: Кметът на Oбщината
3.    Информация за дейността на Кризисен център за лица и деца пострадали от насилие.
Докладва: Кметът на Oбщината
4.    Приемане на План за действие на Община Пещера / 2012-2014г./ за изпълнение на Стратегия за интегриране на ромите в Област Пазарджик / 2012-2020г./
Докладва: Кметът на Oбщината
5.    Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2013г.
Докладва: Кметът на Oбщината
6.    Приемане на Календарен план на културните прояви в Община Пещера- 2013г.
Докладва: Кметът на Oбщината
7.    Текущи.
7.1.    Изменение и допълнение на Тарифа по чл. 3, ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера.
Докладва: Кметът на Oбщината
7.2.    Разрешение за плащане на доставка на употребяване пясъкоразпръскващо устройство.
Докладва: Кметът на Oбщината
7.3.    Издаване на Запис на Заповед в размер на авансово плащане по Договор за БФП № DIR – 51011116 – C005/29.02.2012г. за проект „Модернизация на интегрирания воден цикъл на гр. Пещера – Доизграждане и рехабилитация на съществуваща ВиК мрежа и изграждане на ПСОВ гр. Пещера.
Докладва: Кметът на Oбщината
7.4.    Издаване на Запис на Заповед, с оглед осигуряване на адекватно обезпечение на авансово плащане за проект: “Консервация, реставрация и експониране на антична и средновековна крепост “Перистера”, разположена на хълма “Света Петка” град Пещера.
Докладва: Кметът на Oбщината

7.5.    Даване на разрешение за изготвяне на ПУП – ПРЗ за отреждане на УПИ V-204002 в Стопански двор на бивше ТКЗС с. Капитан Димитриево, Община Пещера за производствена дейност / производство на мебели/ и одобряване на приложеното задание.
Докладва: Кметът на Oбщината

7.6.    Даване на разрешение за изготвяне на ПУП – Парцеларен план за трасета на линейни обекти – водопровод, канализация и електропровод за захранване на имот № 189004 и имот № 189001 по КВС на с. Радилово, Община Пещера, местност „Горна махала” и одобряване на задание.
Докладва: Кметът на Oбщината

7.7.    Даване на разрешение за изготвяне на ПУП- Парцеларен план за трасе на линеен обект – водопровод и електропровод за захранване на имот № 438018 по КВС на с. Радилово, Община Пещера, местност „Кътево кладенче” и одобряване на задание.
Докладва: Кметът на Oбщината

7.8.    Даване на разрешение за изготвяне на ПУП – Парцеларен план за линеен обект – трасе за електроснабдяване на ПИ – 012135 в местност „Узун драгасия” по КВС на гр. Пещера и одобряване на задание.
Докладва: Кметът на Oбщината

7.9.    Даване на съгласие за изготвяне на проект за изменение на ПУП за УПИ – ХХІІ – жилищно строителство и магазин в кв. 37 по плана на гр. Пещера.
Докладва: Кметът на Oбщината

7.10.    Даване на разрешение за изготвяне на ПУП – Парцеларен план за линеен обект – трасе за канализация за отвеждане на отпадни води от УПИ ІІ – 011064 в местност ”Лагера” по КВС на гр.Пещера и одобряване на задание.
Докладва: Кметът на Oбщината

7.11.    Приемане на оценка и продажба на общинско жилище – Апартамент № 3, ет.1, вход А ул.”Оборище” № 14.
Докладва: Кметът на Oбщината

7.12.    Декларация от Инициативен комитет с. Капитан Димитриево, относно екологичната обстановка в селото.
Докладва: Кметът на с. Капитан Димитриево
от името на Инициативен комитет

7.13.    Придобиване от Община Пещера на поземлен имот № 240.209 в местността „Копривец”, землище на гр.Пещера, собственост на наследници на Михаил Петров Бенев.
Докладва: Кметът на Oбщината
8.  Питания.