Обявление Печат
Новини, обяви, конкурси - Новини

 

ПО РЕДА НА ЧЛ.26 АЛ.2 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

 

ПРОЕКТ
За изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие”Чистота и поддържане на общинската инфраструктура”-Пещера.(Приет с Решение №389/30.09.2009 г. от Общински Съвет – Пещера и изменен с Решение №175/31.07.2012г. )

Мотиви за изготвяне на проекта за изменение и допълнение Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие ”Чистота и поддържане на общинската инфраструктура”-Пещера.
1. Причини, които налагат приемането:
В глава ІІІ,чл.7,ал.1 и 2 от Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие”Чистота и поддържане на общинската инфраструктура”-Пещера е регламентирано щатното разписание и структура на предприятието.

Причината за настоящото предложение са:

С решение № 389/30.09.2009г. на Общински съвет-гр.Пещера е приет Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие”Чистота и поддържане на общинската инфраструктура”-Пещера.
В глава ІІІ,чл.7,ал.1 и 2 от Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие”Чистота и поддържане на общинската инфраструктура”-Пещера е регламентирано щатното разписание и структура на предприятието.
Във връзка с поддържане чистотата на територията на Община Пещера и летовище „Свети Константин”, за обезпечаване на ритмично и качествено сметосъбиране, сметоизвозване и зимно поддържане на общинската пътна мрежа, да бъдe увеличен щата на ОП „ЧПОИ” с 1/2 бройки и да се извършат структурни промени, както следва:
1. Звено „Чистота и зимно поддържане” да се преименува на звено „Чистота”.
2. Да се добави в Звено „Чистота” 1/2 щатна бройка: „Пазач”, като заемащия длъжността ще бъде ситуиран на летовище „Свети Константин” с отговорности по опазване на активите общинска собственост, подаване на своевременна информация, с цел оптимизиране на разходите по сметосъбирането и сметоизвозването на летовището, както и за зимното поддържане през зимния период. Предвижда се през зимнния период,заемащи длъжността да се използва активно  за снегопочистването на лет. „Св.Константин”.

3. С цел подобряване на координацията и спазване принципа на единоначалието при изпълнение на преките служебни задължения от служителите да се промени организационно-функционалната структура, както следва:  
Дейността на звено „Механизация” да се обедини с дейността на звено „Чистота” като се създава само звено „Чистота” с функции на звено „Механизация” и звено „Чистота”.
От звено „Механизация” да се прехвърли в звено „Поддържане на общинската инфраструктура и обекти общинска собственост”-1щатна бройка „Шофьор”. Останалите съществуващи 17,5 щатни бройки в Звено „Механизация”, да се прехвърлят от Звено „Механизация” в звено „Чистота”, както следва: „Автомонтьор”-2бр., „Заварчик”-1бр., „Машинист”-1бр., „Шофьор” - 8бр., „Пазачи” - 3½бр., „Механик” -1бр., „Доставчик,склададжия, заверка пътни листове”-1бр.

2. Целите, които се поставят:
Опазване на активите общинска собственост. Оптимизиране на разходите по сметосъирането, сметоизвозването и зимното поддържане на летовище „Св. Константин” и пътя до него.

3. Финансови средства, необходими за прилагането на новата уредба:
За прилагането на измененията и допълненията в Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие „Чистота и поддържане на общинската инфраструктура”-Пещера  не са необходими допълнителни финансови средства.
4. Очаквани резултати от прилагането:

Подобряване на финаснсовите резултатите от дейността по сметосъирането, сметоизвозването и зимното поддържане на летовище „Св. Константин” и пътя до него.

5. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз

Предлаганият проект за изменение на правилника е разработен в съответствие с Европейското законодателство – Европейската харта за местно самоуправление.
Във връзка с чл.26, ал.2 от ЗНА, в 14-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината,  Община Пещера приема предложения и становища относно Проекта за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие ”Чистота и поддържане на общинската инфраструктура”-Пещера.
Изменя Глава ІІІ, чл.7 ал. 1 и ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие ”Чистота и поддържане на общинската инфраструктура”-Пещера, както следва:
§1. Чл.7, ал.1 да придобие следното съдържание:

№ по ред    
Длъжностни наименования    
Щатна численост
1    Директор    1
2    Зам.Директор поддържане общ.инфраструктура    1
3    Счетоводител    1
4    Касиер-счетоводител, личен състав и деловодител    1
Звено “Поддържане на общинската инфраструктура и обекти общинска собственост”:

5    Ръководител на звеното    1
6    Строителен работник    6
7    Работник поддръжка (в т.ч. и в кметствата по 1)     6
Шофьор    1
Звено “Чистота ”    
8    Ръководител на звеното    1
9    Пазач сметище    2
10    Сметосъбирач, мияч на улици    10
11    Метач (в т.ч. за кметствата по 1)    21
12    Автомонтьор    2
13    Заварчик    1
14    Машинист    1
15    Шофьор     8
16    Пазачи    4
17    Механик    1
18    Доставчик,склададжия,заверка пътни листове    1
Звено “Поддържане и чистота на общински зелени площи”:    
19    Ръководител звено    1
20    Специалист поддръжка на водни системи    1
21    Техник-озеленител    1

Предложения и становища по проекта могат да бъдат направени на e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. или подавани в писмен вид в ОЦУИГ на Община Пещера, ул. „Дойранска епопея” № 17.