21 заседание на Общински съвет Печат
Новини, обяви, конкурси - Новини

Председателят на Общински съвет – Пещера Анастасия Младенова свиква общинските съветници на ДВАДЕСЕТ И ПЪРВО заседание  на Общински съвет, което ще се проведе на  29. 03. 2013 г. /петък/ от  9. 00 часа в залата на Общински съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

1.    Отчет за работата на Районно управление «Полиция» - Пещера за 2012г.
Докладва: Началникът на РУП

2.    Отчет на Местната комисия за борба срещу

противообществените прояви на малолетни и непълнолетни – Община Пещера за 2012г.
Докладва: Кметът на Oбщината

 

3.    Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Пещера за 2013г.
Докладва: Кметът на Oбщината

4.    Текущи.
4.1.    Отчет по изпълнение на Общинската програма за опазване на околната среда за 2012г.
Докладва: Кметът на Oбщината

4.2.    Отчет по изпълнение на Общинската програма за управление на дейностите по отпадъците за 2012г.
Докладва: Кметът на Oбщината

4.3.    Приемане на Програма на Община Пещера за оптимизация на общинската училищна мрежа за учебната 2013/2014г на Община Пещера.
Докладва: Кметът на Oбщината

4.4.    Закриване на ОУ «Паисий Хилендарски» - с. Радилово, Община Пещера от учебната 2013/2014г.
Докладва: Кметът на Oбщината

4.5.    Кандидатстване на Община Пещера с проектно предложение „Планиране на устойчиво, хармонично и интегрирано развитие на град Пещера, чрез разработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие” по приоритетна ос 5 „Техническа помощ”, схема за безвъзмездна финансова помощ BG 161PO 001/5-03/2013:”Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие ІІ” на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013г.”
Докладва: Кметът на Oбщината


4.6.    Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост представляващ помещение на І етаж в сграда «Здравна служба» с. Радилово.
Докладва: Кметът на Oбщината


4.7.    Отдаване под наем на имот - частна общинска собственост, представляващ метален павилион №18 за продължаване дейността на Информационния център по екологични въпроси, свързани с дейността на «Биовет» АД гр.Пещера.
Докладва: Кметът на Oбщината


4.8.      Придобиване на поземлен имот № 033022 с площ 0.940дка, находящ се в местността „Петковица” землище  на гр.Пещера.
Докладва: Кметът на Oбщината


4.9.     Придобиване на военен имот – Гарнизонен военен клуб с административен адрес гр.Пещера, ул.”Трети март” № 11.
Докладва: Кметът на Oбщината


4.10.      Приемане на оценка и продажба на недвижими имоти частна общинска собственост:
•    ПИ №240.421 местност „Копривец” землище Пещера;
•    ПИ № 240.416 местност „Копривец” землище Пещера;
•    ПИ № 12.78 местност „Узун драгасия” землище Пещера;
•    ПИ № 240.452 местност „Копривец” землище Пещера;
•    Недвижим имот планоснимачен  № 3063 ,кв.220 по ПУП на гр.Пещера;
•    Недвижим имот планоснимачен  №3499 ,кв.220 по ПУП на гр.Пещера;
•    Недвижим имот планоснимачен  № 3392 ,кв.220 по ПУП на гр.Пещера;
•    ПИ № 000432 местност „Песо поле” землище на с.Радилово;
Докладва: Кметът на Oбщината

4.11.    Приемане на схема за разполагане на преместваеми обекти в централната част на гр.Пещера и организиране провеждането на публично оповестен конкурс за отдаването им под наем.
Докладва: Кметът на Oбщината

4.12.    Даване на съгласие за право на преминаване през земеделски имот №000179/нива/ - частна общинска собственост в местност „Джурковец” по КВС в землището на с.Радилово, Община Пещера за осигуряване на временен достъп  за обслужване на УПИ ХVІ-665, кв.47 по плана на с.Радилово, Община Пещера.
Докладва: Кметът на Oбщината


4.13.    Даване съгласие  за ползване на напоителен канал с ПИ - 006158 в местността „Дъбовик” по КВС Пещера – собственост на Община Пещера за довеждане на необходимото количество от 2 куб. м. на час стопанска вода за нуждите на фирма
„Д франчайз ко – България” АД с ЕИК 175036036 собственици на ПИ -016039 в            местността „Сухия Дъбовик”.
Докладва: Кметът на Oбщината

4.14.    Даване на разрешение за изготвяне на ПУП – Парцеларен план за линеен обект – трасе за канализация захранващ ПИ № 016039 в местността „ Сухия Дъбовик” по КВС на гр. Пещера и одобряване на задание.
Докладва: Кметът на Oбщината

4.15.    Даване на съгласие за ползване на стопански водопровод в участъка от ревизионна шахта с координати на входяща тръба Х- 4531121.271;У -8578918.735 и Н -505.858 намираща се в ПИ - 240458/1.843 в КК/в местност „Копривец” – частна общинска собственост до шахта – изход с координати : Х-4531142.117; У – 8580070.217 и Н -453.747 в ПИ - 012290 в местност „Узун драгасия” по КВС на гр. Пещера – собственост на „Тракия Енерджи 2000” ЕООД.
Докладва: Кметът на Oбщината

4.16.    Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие „Чистота и поддържане на общинската инфраструктура”- Пещера.
Докладва: Кметът на Oбщината

4.17.    Обсъждане и вземане на решение по докладна записка с вх.№ 600/15.03.2013г. на група съветници от Коалиция „Бъдеще за Пещера”.
Докладва: Общински съветник Петър Хамамджиев

5.    Питания.