Съобщение Печат

Министерство  на околната среда и водите съобщава за постъпила  административна преписка с искане за откриване  на процедура  за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен  воден обект