П О К А Н А за обществено обсъждане Печат
Новини, обяви, конкурси - Новини

П О К А Н А
за обществено обсъждане за поемане на дългосрочен дълг от "Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ" ЕАД за проекти
„Модернизация на интегрирания воден цикъл на гр. Пещера - Доизграждане и рехабилитация на съществуваща ВиК мрежа и изграждане на ПСОВ, гр. Пещера" по ДБФП № DIR-51011116-С005/29.02.2012 г. по ОП "Околна среда 2007 – 2013 г."
и
„Консервация, реставрация и

експониране на антична и средновековна крепост „Перистера", разположена на хълма „Света Петка", град Пещера по ДБФП № BG161PO001/3.1-03/2010/039 от 23.11.2011г. по ОП „Регионално развитие" (2007-2013)
1. Проект „Модернизация на интегрирания воден цикъл на гр. Пещера - Доизграждане и рехабилитация на съществуваща ВиК мрежа и изграждане на ПСОВ, гр. Пещера" по ДБФП № DIR-51011116-С005/29.02.2012 г., процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 екв.ж." в рамките на приоритетна ос 1: „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води" се финансира от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие/Кохезионния фонд и от държавния бюджет на Република България, чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.".
Този инвестиционен проект е изключително приоритетен, както за община Пещера, така и на национално ниво, с оглед на преходния период за населени места с над 10 000 ЕЖ .
Общата цел на проектно предложение е подобряване на съществуващата система за управление на питейните и отпадъчни води на територията на град Пещера, посредством повишаване на качеството на услугите във ВиК сектора на съответната територия и ограничаване на отрицателното въздействие на заустваните отпадъчни води, в съответствие с приоритетите и целите на Европейския съюз и в контекста на Приоритетна ос 1 на ОП „Околна среда 2007-2013 г.".
Конкретните цели:
- Повишаване на процента от населението, което ползва подобрено качество на ВиК услугите на територията на проекта
- Повишаване на обхвата на услугите по пречистване на битови отпадъчни води на територията на град Пещера в резултат на изграждане на ПСОВ
С реализацията на проекта ще се решат основни проблеми във връзка със състоянието на ВиК системата на гр. Пещера, свързани със загуби на вода, липсата на екологосъобразно отвеждане, заустване и пречистване на битовите отпадъчни води, което води до нарушаване на жизнената среда и рискове за здравето н населението. Освен изграждането на ПСОВ в гр. Пещера, инвестиционния проект включва и други съпътствуващи дейности – изграждане на довеждащ колектор до ПСОВ, изграждане на довеждаща инфраструктура (пътна с трайна настилка с дължина 198 м.), рехабилитация и изграждане на нова водопроводна и канализационна мрежа на града (в т.ч. доизграждане, реконструкция и рехабилитация на вътрешна канализационна мрежа – 21 244 м. общо и реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа и сградни отклонения – 16 861 м. общо)
СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ на проекта: 30 месеца.
СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА
Общата стойност на инвестиционния проект е 26 211 276,32 лв, от които безвъзмездна финансова помощ от ОП „Околна среда 2007-2013 г." в размер на 23 640 438,44 лева и финансиране от община Пещера в размер на 2 570 837,88 лева (включително за осигуряване на собствен принос и финансиране на недопустими разходи).
НАЧИН НА ФИНАНСИРАНЕ
Финансирането на проекта ще се осъществи чрез дългосрочен инвестиционен кредит от "Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ" ЕАД. Усвояване на кредита на траншове, съобразно исканията за плащане към УО на ОП „Околна среда 2007-2013 г.". Обезпечаване – бъдещите вземания по договора за безвъзмездна помощ с УО и собствените приходи на общината.
РАЗМЕР НА КРЕДИТА- до 8 571 000 лв /Осем миллиона петстотин седемдесет и една хиляди лева/., в това число до 6 000 000 лв. за финансиране на междинни и окончателни плащания и до 2 571 000 лева - осигуряване на собствен принос и финансиране на недопустими разходи)
ВАЛУТА НА КРЕДИТА – лева
СРОК И НАЧИН НА ПОГАСЯВАНЕ – за погасяване на разходите до размера на безвъзмездната финансова помощ от ОП „Околна среда 2007-2013 г." - 24 месеца, за собствен принос и финансиране на недопустими разходи – 84 месеца, с възможност за предсрочно погасяване на главницата на цяло или на части, без такса за предсрочно погасяване
ИЗТОЧНИЦИ НА ПОГАСЯВАНЕ НА ГЛАВНИЦАТА – плащанията от УО на ОП „Околна среда 2007-2013 г." съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-51011116-С005/29.02.2012 г и собствените приходи на общината.
НАЧИН НА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ
Бъдещите вземания по договор за безвъзмездна помощ № DIR-51011116-С005/29.02.2012 г с УО и собствените приходи на общината.
Лице за контакт:
инж. Николай Атанасов – заместник кмет

2. Проект „Консервация, реставрация и експониране на антична и средновековна крепост „Перистера", разположена на хълма „Света Петка", град Пещера по ДБФП № BG161PO001/3.1-03/2010/039 от 23.11.2011г. по ОП „Регионално развитие" (2007-2013), схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.1-03/2010 „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции", по приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на туризма", операция 3.1 „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура".
ОБЩИ ПАРАМЕТРИ НА ПРОЕКТА:
Общата цел на проекта е превръщане на античната и средновековна крепост „Перистера" в град Пещера, в атрактивна и привлекателна дестинация за български и чуждестранни туристи. Реализирането на проектното предложение ще допринесе за подобряване, обновяване и доразвиване на туристическите атракции в община Пещера и популяризиране на общината като място на древна култура. Чрез планиране на интегрирани действия и реализиране на мерки за рехабилитация, реконструкция и експониране на историческата забележителност, реализацията на проекта ще осигури и повишаване атрактивността и достъпността до обекта с туристическо и културно -историческо значение на територията на Пещера. Античната и средновековна крепост "Перистера", която е културно - исторически паметник с национално значение, е открита по време на разкопки през периода 2007-2010г.
Проектът е насочен към реализирането на :
• Възстановка на цитаделата на крепостта и превръщане на мястото в култов и археологически парк;
• Социализиране на околното пространство чрез изграждане на два подхода към крепостта - от североизток и югоизток;
• Експониране на предметите, открити при разкопките - златни и бронзови монети, фрагменти от надписи, накити, мраморни детайли от сградите, цели съдове от глина и стъкло и др., в музей на открито;
• Акцентиране върху град Пещера като средище от най-древни времена чрез експониране на историческата забележителност;
• Привличане на туристи;
• Повишаване качеството на туристическото обслужване в туристическите атракции чрез обучение на специализиран персонал и прилагане на съвременен маркетинг и мениджмънт на туристическото предлагане.
СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ на проекта – 24 месеца.
СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРА – 3 506 696,12 (три милиона, петстотин и шест хиляди, шестстотин деветдесет и шест лева и дванадесет стотинки) лв., от които 95% безвъзмездна финансова помощ – 3 331 361,31 лв. и 5% задължителен собствен принос – 175 334,81 лв.
НАЧИН НА ФИНАНСИРАНЕ
Финансирането на проекта ще се осъществи чрез дългосрочен инвестиционен кредит от "Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ" ЕАД. Усвояване на кредита на траншове, съобразно исканията за плащане към УО на ОПРР. Обезпечаване – собствените приходи на общината.
РАЗМЕР НА КРЕДИТА- до 175 335 лв /Сто седемдесет и пет хиляди триста тридесет и пет/ лева за осигуряване на собствен принос.
ВАЛУТА НА КРЕДИТА – лева
СРОК И НАЧИН НА ПОГАСЯВАНЕ – 84 месеца, с възможност за предсрочно погасяване на главницата на цяло или на части, без такса за предсрочно погасяване
ИЗТОЧНИЦИ НА ПОГАСЯВАНЕ НА ГЛАВНИЦАТА – собствените приходи на общината.
НАЧИН НА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ
Собствените приходи на общината.
Лице за контакт:
инж. Стела Павлова – директор дирекция «ТСУ»

3. ДАТА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБСЪЖДАНЕТО.
Дата и място на провеждане на обсъждането 26.11.2013г. 17.00ч. в залата на Общински съвет гр. Пещера.
Мястото за свободен достъп до материалите по проектите се определя стая № 5 на Общинска администрация от 10.00-12.00ч. 14.00-16.00ч. всеки работен ден и на Интернет страницата на Общината без ограничение.

Становище и предложения по проектите могат да се подават в ОЦУИГ, гр. Пещера,ул."Дойранска епопея" № 17 и на електронен адрес: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. , подписани с електронен подпис.