35 заседание на Общински съвет Печат
Новини, обяви, конкурси - Новини

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА Председателят на Общински съвет – Пещера  Анастасия Младенова свиква общинските съветници на ТРИДЕСЕТ  И  ПЕТО   заседание  на Общински съвет,  което  ще се проведе  на  29. 11. 2013 г. /петък/ от  9. 00 часа в залата на Общински съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

1.    Отчет за следприватизационен контрол на «Медицински център» ООД гр. Пещера и МБАЛ «Проф. Димитър Ранев» ООД гр. Пещера .
Докладва: Управителят на Медицински център»ООД  гр.Пещера
и МБАЛ «Проф. Д.Ранев” ООД гр.Пещера

2.    Отчет на Местната комисия за

уреждане на жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове.
Докладва: Кметът на Oбщината

3.    Готовност на ОП «Чистота и поддържане на общинската инфраструктура» - Пещера за зимно поддържане и снегопочистване през оперативния сезон 2013-2014г.
Докладва: Директорът на ОП «Чистота и поддържане на общинската инфраструктура»
4.    Текущи.
4.1.    Изменение и допълнение на Наредбата за организацията и безопасността на движението, дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците в Община Пещера.
Докладва: Кметът на Oбщината

4.2.    Одобрение на споразумение за общинско сътрудничество между Община Пещера и Община Фоча, Република Босна и Херциговина в областите: култура, спорт, образование, икономика, използване възможностите на фондовете на Европейския съюз.
Докладва: Кметът на Oбщината
4.3.    Поемане на общински дълг към «Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ» ЕАД за финансиране на междинни плащания по сключен договор № BG161РО001/3.1-03/2010/039 с УО на ОП „Регионално развитие” за финансиране на проект: «Консервация, реставрация и експониране на антична и средновековна крепост «Перистера» разположена на хълма «Света Петка» гр.Пещера.
Докладва: Кметът на Oбщината

4.4.    Даване на разрешение за изготвяне ПУП – ПРЗ за изменение на регулационните граници на УПИ – ІІІ- Пречиствателна станция за отпадни води, УПИ – І- 015028,015035, Зеленина, УПИ – ІІ- 015011, Зеленина и трасето на обслужващия път с о.т. 1-2-3-4-5-6-7-8-9 в местността «Войника» и местността «Лъката», землището на гр. Пещера, Община Пещера и одобри приложеното задание.
Докладва: Кметът на Oбщината
4.5.    Даване на разрешение за изготвяне ПУП – Парцеларен план за трасе за линеен обект – ел.кабел 20kv за захранване на ПСОВ в местност „Лъката” по КВС на гр.Пещера, община Пещера съгласие за преминаване през имоти общинска публична собственост и одобряване на задание.
Докладва: Кметът на Oбщината

4.6.    Одобряване на ПУП – Парцеларен план за трасе на линеен обект – подземен ел.провод 1 kV на ПИ 012008 в местност „Узун драгасия” по КВС на Община Пещера.
Докладва: Кметът на Oбщината
4.7.    Даване на разрешение за изготвяне ПУП – ПРЗ за смяна предназначение на имот с пл.№ 125011 в местност «Широките ливади» по КВС на гр.Пещера и одобряване на задание.
Докладва: Кметът на Oбщината

4.8.    Предоставяне на Поземлен имот с № 011053, находящ се в местността «Копания кладенец» на наследниците на Николина Димитрова Дамянова.
Докладва: Кметът на Oбщината
4.9.    Предоставяне на Поземлен имот с № 506033 и Поземлен имот № 506034, находящи се в местността «Куру Чешме» на наследниците на Дамян Лазаров Илиев.
Докладва: Кметът на Oбщината

4.10.    Предоставяне на Поземлен имот с № 043176, находящ се в местността «Полето», землище на с. Капитан Димитриево на наследниците на Никола Стоименов Димитров.
Докладва: Кметът на Oбщината

4.11.    Предоставяне на Поземлен имот с № 525036, находящ се в местността «Баталето», землище на с. Капитан Димитриево на наследниците на Димитър Николов Гайдаров.
Докладва: Кметът на Oбщината

4.12.    Приемане на оценка и продажба на Недвижими имоти - частна общинска собственост:
1.    №012035 в местността „Узун драгасия” землище на гр.Пещера ;
2.    №012036 в местността „Узун драгасия” землище на гр.Пещера ;
3.    №042015 в местността „Илинска черква” землище на с.Радилово;
4.    №042157  в местността „Йончовица” землище на с.Радилово;
5.    №055042   в местността „Мотополигон ” землище на с.Радилово;
6.    № 055113 в местността „Мотополигон” землище на с.Радилово;
7.    № 115001 в местността „Мотополигон” землище на с.Радилово;
8.    № 117003в местността „Мотополигон” землище на с.Радилово;
9.    № 549027 в местността „Банята” землище на с.Радилово;
Докладва: Кметът на Oбщината

5.    Питания.