Покана за обществено обсъждане на проекта за изменение на Наредбата за местните данъци Печат

Общественото обсъждане на проекта за изменение на Наредбата за местните данъци на територията на община Пещера ще се проведе както следва:
На 16 декември 2013 година в 17 ч в заседателната залата на Общински съвет гр. Пещера
На 17 декември 2013 в от 17.30 часа в клуба на пенсионера с. Радилово
На 17 декември 2013 от 18.30 часа  в читалище „Сергей Румянцев” с. Капитан Димитриево
Приканваме  гражданите от общината  да присъстват и изразят становища и дадат предложения.
    Матeриалите са на разположение в стая № 5 на Община Пещера и

са публикувани на електронната страница на общината.    
Становище и предложения по изменение на Наредбата могат да се подават в ОЦУИГ, гр. Пещера,ул.”Дойранска епопея” № 17 и на електронен адрес Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. Проект
 за изменение и допълнение на „Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община ПещераГлава втора  „Местни данъци”,
Раздел ІІІ , Данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начинСъздава се нов чл. 37 а
Съдиите, нотариусите, областните управители, кметовете на общините и други длъжностни лица извършват сделката или действието, с което се придобиват, учредяват, изменят или прекратяват вещни права, след като установят, че е платен данъкът по тази глава.Създава се нов чл. 37 б
(1) Службите по вписванията в 7-дневен срок уведомяват съответната община за прехвърлените, учредените, изменените или прекратените вещни права върху недвижими имоти, а органите на Министерството на вътрешните работи и другите компетентни органи уведомяват в 7-дневен срок за регистрираните, отчислените и спрените от движение моторни превозни средства, като за регистрираните превозни средства задължително предоставят информация за екологичната категория, когато такава е налична.
(2) Срокът по ал. 1 започва да тече от деня, следващ вписването, съответно регистрирането, отчисляването или спирането от движение на превозното средство.Раздел ІV „Данък върху превозните средства”В чл. 45 се правят следните изменения:1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) За превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW включително, снабдени с действащи катализаторни устройства и несъответстващи на екологичните категории „Евро 3“, „Евро 4“, „Евро 5“, „Евро 6“ и „EEV“, определеният по чл. 55 от ЗМДТ данък за съответната година се заплаща с намаление от 40 на сто.2. Създава се нова ал. 2:
„(2) За превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW включително и съответстващи на екологични категории „Евро 3“ и „Евро 4“ данъкът се заплаща с 50 на сто намаление, а за съответстващите на „Евро 5“ и „Евро 6“ – с 60 на сто намаление, от определения данък по чл. 55, ал. 5, 6, 7 и 13 от ЗМДТ.“3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и се изменя така:
„(3) За автобусите, товарните автомобили, влекачите за ремарке и седловите влекачи с двигатели, съответстващи на екологични категории „Евро 3“ и „Евро 4“, данъкът се заплаща с 40 на сто намаление, а за съответстващите на „Евро 5“, „Евро 6“ и „ЕЕV“ – с 50 на сто намаление, от определения данък по чл. 55, ал. 5, 6, 7 и 13 от ЗМДТ.“4. Досегашната ал. 3 става ал. 4. 5. Създава се ал. 5:
„(5) Екологичните категории „Евро 3“, „Евро 4“, „Евро 5“, „Евро 6“ и „ЕЕV“ се удостоверяват чрез предоставяне на документ, от който е видно съответствието на превозното средство с определената от производителя екологична категория.“


МОТИВИ
за Изменение и допълнение на „Наредбата за определяна на размера на местните данъци на територията на Община Пещера“


Във връзка с чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, в 14-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината www.peshtera.bg, Община Пещера предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за изменение и допълнение на Наредбата за определяна на размера на местните данъци на територията на Община Пещера“ на e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. или в  ОЦУИГ в Община Пещера, гр. Пещера, ул. “Дойранска епопея” № 17.1.    Причини за изменение и допълнение на Наредбата: Направените предложения за изменение и допълнение на „„Наредбата за определяна на размера на местните данъци на територията на Община Пещера“  са във връзка с настъпили законодателни промени в Закона за местните данъци и такси публикувани в ДВ №. 101 от  22.11 2013 г. и в сила от 01.01.2014 г.
2. Основна цел- Привеждане в съответствие с нормативната уредба
3.  Финансови и други средства, необходими за прилагането на наредбата- Не са необходими.
4. Очаквани резултати от прилагането на наредбата- увеличаване на приходите от местни данъци, запазване качеството на предоставяните услуги
5.  Съответствие с правото на Европейския съюз – предлагания проект за изменение и допълнение на“ „Наредбата за определяна на размера на местните данъци на територията на Община Пещера“ е в съответствие с разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление.