Покана за обществено обсъждане на проекта за изменение на Наредбата за местните данъци Печат
Новини, обяви, конкурси - Новини

Общественото обсъждане на проекта за изменение на Наредбата за местните данъци на територията на община Пещера ще се проведе както следва:
На 16 декември 2013 година в 17 ч в заседателната залата на Общински съвет гр. Пещера
На 17 декември 2013 в от 17.30 часа в клуба на пенсионера с. Радилово
На 17 декември 2013 от 18.30 часа  в читалище „Сергей Румянцев” с. Капитан Димитриево
Приканваме  гражданите от общината  да присъстват и изразят становища и дадат предложения.
    Матeриалите са на разположение в стая № 5 на Община Пещера и

са публикувани на електронната страница на общината.    
Становище и предложения по изменение на Наредбата могат да се подават в ОЦУИГ, гр. Пещера,ул.”Дойранска епопея” № 17 и на електронен адрес Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. Проект
 за изменение и допълнение на „Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община ПещераГлава втора  „Местни данъци”,
Раздел ІІІ , Данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начинСъздава се нов чл. 37 а
Съдиите, нотариусите, областните управители, кметовете на общините и други длъжностни лица извършват сделката или действието, с което се придобиват, учредяват, изменят или прекратяват вещни права, след като установят, че е платен данъкът по тази глава.Създава се нов чл. 37 б
(1) Службите по вписванията в 7-дневен срок уведомяват съответната община за прехвърлените, учредените, изменените или прекратените вещни права върху недвижими имоти, а органите на Министерството на вътрешните работи и другите компетентни органи уведомяват в 7-дневен срок за регистрираните, отчислените и спрените от движение моторни превозни средства, като за регистрираните превозни средства задължително предоставят информация за екологичната категория, когато такава е налична.
(2) Срокът по ал. 1 започва да тече от деня, следващ вписването, съответно регистрирането, отчисляването или спирането от движение на превозното средство.Раздел ІV „Данък върху превозните средства”В чл. 45 се правят следните изменения:1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) За превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW включително, снабдени с действащи катализаторни устройства и несъответстващи на екологичните категории „Евро 3“, „Евро 4“, „Евро 5“, „Евро 6“ и „EEV“, определеният по чл. 55 от ЗМДТ данък за съответната година се заплаща с намаление от 40 на сто.2. Създава се нова ал. 2:
„(2) За превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW включително и съответстващи на екологични категории „Евро 3“ и „Евро 4“ данъкът се заплаща с 50 на сто намаление, а за съответстващите на „Евро 5“ и „Евро 6“ – с 60 на сто намаление, от определения данък по чл. 55, ал. 5, 6, 7 и 13 от ЗМДТ.“3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и се изменя така:
„(3) За автобусите, товарните автомобили, влекачите за ремарке и седловите влекачи с двигатели, съответстващи на екологични категории „Евро 3“ и „Евро 4“, данъкът се заплаща с 40 на сто намаление, а за съответстващите на „Евро 5“, „Евро 6“ и „ЕЕV“ – с 50 на сто намаление, от определения данък по чл. 55, ал. 5, 6, 7 и 13 от ЗМДТ.“4. Досегашната ал. 3 става ал. 4. 5. Създава се ал. 5:
„(5) Екологичните категории „Евро 3“, „Евро 4“, „Евро 5“, „Евро 6“ и „ЕЕV“ се удостоверяват чрез предоставяне на документ, от който е видно съответствието на превозното средство с определената от производителя екологична категория.“


МОТИВИ
за Изменение и допълнение на „Наредбата за определяна на размера на местните данъци на територията на Община Пещера“


Във връзка с чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, в 14-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината www.peshtera.bg, Община Пещера предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за изменение и допълнение на Наредбата за определяна на размера на местните данъци на територията на Община Пещера“ на e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. или в  ОЦУИГ в Община Пещера, гр. Пещера, ул. “Дойранска епопея” № 17.1.    Причини за изменение и допълнение на Наредбата: Направените предложения за изменение и допълнение на „„Наредбата за определяна на размера на местните данъци на територията на Община Пещера“  са във връзка с настъпили законодателни промени в Закона за местните данъци и такси публикувани в ДВ №. 101 от  22.11 2013 г. и в сила от 01.01.2014 г.
2. Основна цел- Привеждане в съответствие с нормативната уредба
3.  Финансови и други средства, необходими за прилагането на наредбата- Не са необходими.
4. Очаквани резултати от прилагането на наредбата- увеличаване на приходите от местни данъци, запазване качеството на предоставяните услуги
5.  Съответствие с правото на Европейския съюз – предлагания проект за изменение и допълнение на“ „Наредбата за определяна на размера на местните данъци на територията на Община Пещера“ е в съответствие с разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление.