Проект на наредба Печат

Действащата към настоящия момент Наредба за съставянето, изпълнението и отчитането на бюджета на Община Пещера е приета от Общински съвет - Пещера в изпълнение на чл. 9а от Закона за общинските бюджети.
 С приемането на Закона за публичните финанси /обн. ДВ бр.15/ 15.02.2013г., в сила от 01.01.2014г./ се отменя Законът за общинските бюджети. Това налага отмяната на прилаганата до момента Наредба за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Пещера и приемането на нова наредба в изпълнение на разпоредбата на чл. 82, ал. 1 от Закона за публичните финанси, с която да бъде съобразена подзаконовата нормативна уредба с нормативен акт от по–висока степен.
 Целта на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и

отчитане на бюджета на Община Пещера, в съответствие с изискванията на Закон за публичните финанси, е да се въведе многогодишна бюджетна перспектива, основана на многогодишно фискално планиране, допълнително засилване на взаимодействието между законодателната, изпълнителната, съдебната власт и община Пещера за  провеждане на благоразумна фискална политика при спазване на референтните стойности за бюджетния дефицит и размера на консолидирания дълг, установени за Европейския съюз. С наредбата се предлагат стъпки за повишаване на бюджетната прозрачност и публичност с оглед разширяване на възможностите за участие на обществеността в обсъждането на провежданата политика на община Пещера, като се създават предпоставки за увеличаване на достъпа до бюджетна информация, както и за подобряване на нейното качество и обхват.
При изготвяне проекта на наредбата е взето под внимание и уредено обособяването на отделни сметки за средства от Европейския съюз, както и е дадена подробна регламентация на сметките за чужди средства.
Дефинирани са основните принципи, които следва да се спазват при управлението на публичните финанси, като: всеобхватност, отчетност, отговорност, адекватност, икономичност, ефективност и ефикасност, прозрачност, устойчивост и законосъобразност.
Уредени  са бюджетните взаимоотношения на общинския бюджет с държавния бюджет и с други бюджети и сметки.
По отношение на отчета на общинския бюджет е разширен обхватът на информацията, която следва да се съдържа в годишния отчет, в това число и информация за изпълнението на фискалните цели. Друга промяна, въведена с наредбата и съответстваща на закона е определянето на краен срок за приемането на годишния отчет за изпълнението на общинския бюджет, който е не по- късно от 31 декември на годината, следваща отчетната година.
Финансови средства: За прилагане на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Пещера не е необходимо разходването на допълнителни финансови средства.Очаквани резултати: Резултатите, които се очакват от прилагането на Наредбата се свеждат до постигане на целите, наложили приемането на същата.Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: Предлаганата Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Пещера е в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на европейското законодателство. В нея са възприети основни положения на Директива 2011/85/ЕС на Съвета от 8 ноември 2011г. относно изискванията за бюджетните рамки на държавите – членки и за създаване на условия за изпълнението на относимите регламенти, приети в края на 2011г., залегнали и в Закона за публичните финанси.    Фактически основания: необходимост от приемане  на местен нормативен документ, който да регламентира реда и условията при които се  съставя  бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, и  за условията, при които се съставя, приема, изпълнява и отчита бюджета на Община Пещера.
    
    Правни основания чл. 21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 82, ал.1 от Закона за публичните финанси, при спазване на изискванията на чл. 75-79 от АПК и чл. 8, чл. 11, ал. 3 и чл. 15, ал. 1, чл. 26 и чл. 28 от ЗНА
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:І. Приема  Наредба  за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Пещера, с която се отменя Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на бюджета на Община Пещера с Решение №374/28.08.2009г. от ОбС Пещера, изменена и допълнена с Решение № 556/25.06.2010г., изм. и доп. с Решение № 269/28.12.2012г., изм. и доп. с Решение № 306/27.02.2013г.на ОбС Пещера, съгласно Приложение № 1 – неразделна част от настоящото решение.

Attachments:
Download this file (NAREDBA.doc)Проект на Наредбата[ ]266 Kb