Мотиви за изменение и допълнение на наредба Печат
Новини, обяви, конкурси - Новини

1. Причини, които налагат приемането: Направените предложения за изменение и допълнение на „Наредба за изменения и допълнения на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера и Тарифата по чл.3, ал.1 от Наредбата“   са във връзка с настъпили законодателни промени в Закона за местните данъци и такси и Закона за народната просвета и с оглед прецизиране на някои текстове и извършени законодателни промени се предлага настоящия проект на Наредба за изменения и допълнения на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и

цени на услуги на територията на Община Пещера. Предвидените средства да гарантират необходимите разходи за осъществяване на дейностите свързани с битовите отпадъци, включително и разходите по чл.60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците По отношение Тарифа по чл.3, ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера - Направените предложения са във връзка със закупуването на автовишка, която може да предоставя  услуги на населението.
2. Целите, които се поставят: Привеждане в съответствие с нормативната уредба
3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:
За прилагането на измененията и допълненията в наредбата не са необходими допълнителни финансови средства.
4. Очаквани резултати от прилагането:
- Повишаване на качеството на предлаганите услуги;
- Гарантиране по-висока ефективност на предоставяните услуги.
5. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз Предлагания проект за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера е подзаконов нормативен акт, поради което съответствието й с правото на Европейския съюз е предопределено от разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление, директивите на Европейската общност, свързани с тази материя.

Attachments:
Download this file (proekt_za_izmenenie.doc)proekt_za_izmenenie.doc[ ]78 Kb
Download this file (PLAN SMETKA.xls)PLAN SMETKA.xls[ ]76 Kb