Обява за провеждане на публични търгове Печат
Новини, обяви, конкурси - Новини

В изпълнение на Заповед №86/11.02.2014 г. на кмета на Община Пещера и на основание чл.87, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от  Общински съвет Пещера, Община  Пещера   ОБЯВЯВА :
            
1. Провеждане на публични търгове с явно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост, както следва:
1.1. Поземлен имот №042015, частна

общинска собственост, находящ се в местността „Илинска черква”, землище на с. Радилово, ЕКАТТЕ:61371, без посочен административен адрес, с площ 1.801 дка, с начин на трайно ползване – овощна градина, категория на земята при неполивни условия - осма, при начална тръжна цена в размер на 850.00 лв.
1.2. Поземлен имот №042157, частна общинска собственост, находящ се в местността „Йончовица”, землище на с.Радилово, ЕКАТТЕ:61371, без посочен административен адрес, с площ 0.370 дка, с начин на трайно ползване – трайни насаждения, категория на земята при неполивни условия –осма, при начална тръжна цена в размер на 250.00 лв.
1.3. Поземлен имот №055042, частна общинска собственост, находящ се в местността „Мотополигон”, землище на с.Радилово, ЕКАТТЕ:61371, без посочен административен адрес, с площ 1.170 дка, с начин на трайно ползване - нива, категория на земята при неполивни условия –пета, при начална тръжна цена в размер на 600.00 лв.
1.4. Поземлен имот №055113, частна общинска собственост, находящ се в местността „Мотополигон”, землище на с.Радилово, ЕКАТТЕ:61371, без посочен административен адрес, с площ 5.181 дка, с начин на трайно ползване - нива, категория на земята при неполивни условия – пета, при начална тръжна цена в размер на 2 250.00 лв.
1.5. Поземлен имот №115001, частна общинска собственост, находящ се в местността „Мотополигон”, землище на с.Радилово, ЕКАТТЕ:61371, без посочен административен адрес, с площ 3.070 дка, с начин на трайно ползване - нива, категория на земята при неполивни условия – пета, при начална тръжна цена в размер на 1 350.00 лв.
1.6. Поземлен имот №117003, частна общинска собственост, находящ се в местността „Мотополигон”, землище на с.Радилово, ЕКАТТЕ: 61371, без посочен административен адрес, с площ 4.897 дка, с начин на трайно ползване - нива, категория на земята при неполивни условия – пета, при начална тръжна цена в размер на 2 100.00 лв.
1.7. Поземлен имот №549027, частна общинска собственост, находящ се в местността „Банята”, землище на с.Радилово, ЕКАТТЕ:61371, без посочен административен адрес, с площ 3.472 дка, с начин на трайно ползване - нива, категория на земята при неполивни условия – четвърта, при начална тръжна цена в размер на 1 500.00 лв.
1.8. Поземлен имот №534025, частна общинска собственост, находящ се в местността „Капил”, землище на с.Радилово, ЕКАТТЕ:61371, без посочен административен адрес, с площ 2.220 дка, с начин на трайно ползване - нива, категория на земята при неполивни условия – осма, при начална тръжна цена в размер на 1 000.00 лв.
1.9. Поземлен имот №534034, частна общинска собственост, находящ се в местността „Капил”, землище на с.Радилово, ЕКАТТЕ:61371, без посочен административен адрес, с площ 1.459 дка, с начин на трайно ползване - нива, категория на земята при неполивни условия – девета, при начална тръжна цена в размер на 800.00 лв.
2. Дата, място и часове за провеждане на търговете - 04.03.2014г., стая № 5, I етаж на общинска администрация:
- от 10:00ч. за търг за продажба на ПИ №042015, м. „Илинска черква”, землище на с.Радилово
- от 10:15ч. за търг за продажба на ПИ №042157, м. „Йончовица”, землище на с.Радилово
- от 10:30ч. за търг за продажба на ПИ №055042, м. „Мотополигон”, землище на с.Радилово
- от 10:45ч. за търг за продажба на ПИ №055113, м. „Мотополигон”, землище на с.Радилово
- от 11:00ч. за търг за продажба на ПИ №115001, м. „Мотополигон”, землище на с.Радилово
- от 11:15ч. за търг за продажба на ПИ №117003, м. „Мотополигон”, землище на с.Радилово
- от 11:30ч. за търг за продажба на ПИ №549027, м. „Банята”, землище на с.Радилово
- от 11:45ч. за търг за продажба на ПИ №534025, м. „Капил”, землище на с.Радилово
- от 12:00ч. за търг за продажба на ПИ №534034, м. „Капил”, землище на с.Радилово
3. Цената на утвърдената тръжна документация за всеки от имотите е 30 лева, която може да се закупи до 16:00ч. на 28.02.2014г. от Общински център за услуги и информация на гражданите /ОЦУИГ/.
4. Депозитната  вноска  за участие в търга :
4.1. За ПИ №042015, м. „Илинска черква” – 85.00 лв.
4.2. За ПИ №042157, м. „Йончовица”– 25.00 лв.
4.3. За ПИ №055042, м. „Мотополигон” – 60.00 лв.
4.4. За ПИ №055113, м. „Мотополигон” – 225.00 лв.
4.5. За ПИ №115001, м. „Мотополигон”– 135.00 лв.
4.6. За ПИ №117003, м. „Мотополигон” – 210.00 лв.
4.7. За ПИ №549027 , м. „Банята” – 150.00 лв.
4.8. За ПИ №534025 , м. „Капил” – 100.00 лв.
4.9. За ПИ № 534034, м. „Капил” – 80.00 лв.
   Депозитите за участие в търговете да се внесат до 17:00 ч. на 28.02.2014г. в касата на Община Пещера – стая №1 на втория етаж, или по сметка IBAN – BG87SOMB91303332970201, BIC SOMBBGSF в „Общинска банка” АД, офис Пещера.
5. Депозитът на неспечелилите участници се възстановява в срок от три работни дни след изтичане на срока за обжалване на заповедта за обявяване на спечелилите участници.
6. Документите за участие в търга се подават до 17:00 ч. на 28.02.2014г. в Общински център за услуги и информация на гражданите на партерния етаж на ОА.
7. Определената стъпка за наддаване е 5 % от началната тръжна цена.
8. Задължителни документи за участие в търга:
8.1. Заявление за участие по образец.
8.2. Документ за съдебна регистрация за юридическите лица и ЕТ, а за ФЛ – копие от документ за самоличност.
8.3. Удостоверение за актуално състояние, издадено до 30 дни преди датата на провеждане на публичния търг с явно наддаване или единен идентификационен код (ЕИК).  
8.4. Удостоверение от НАП по чл.87, ал.6 от ДОПК за липса на данъчни и осигурителни задължения към държавата – срок на издаване до 30 дни преди датата на провеждане на търга.    8.5. Удостоверение от отдел „Местни приходи” към Община Пещера за липса на задължения, издадено до 30 дни преди датата на търга.
8.6. Удостоверение от Община Пещера за липса на задължения, произтичащи от договори за /наем, продажба, концесия и др./, сключени с Община Пещера.
8.7. Декларации по образец съгласно тръжните документи.
8.8. Документ за внесен депозит за участие в търга.
8.9. Документ за закупени тръжни книжа.
8.10. Нотариално заверено пълномощно, когато се участва чрез пълномощник.
    Когато в заявлението по образец търговецът е посочил ЕИК той може да не представя документите по т. 8, подточки 8.2. и 8.3.
9. Оглед на имотите може да се извършва всеки работен ден до изтичане срока за подаване на тръжни документи и предварителна заявка в стая №17 първи етаж на Общинска администрация от 10:00 - 12:00ч. в присъствието на общински служител, след представяне на документ за закупени тръжни книжа.          
10. Договор за продажба със спечелилия участник да се сключи при спазване на реда и условията на чл.117 и сл. от НРПУРОИ.     
      ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА:
0350/6-22-03 (Вътр. 119) – Пенка Хамамджиева