Обявление Печат

Във връзка с чл.6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Пещера осигурява обществен достъп за изразяване на становища от заинтересовани лица в срок до 20.03.2014 относно Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно намерение на "Биовет" АД за

изграждане на нови гранулиращи инсталации.