Съобщение Печат
Новини, обяви, конкурси - Новини

За класираните кандидати в конкурсна процедура     за длъжностите,  определени в Заповед  № 164/14.03.2014г.  на Кмета на Община Пещера по проект „Предоставяне на социални услуги в Център  за настаняване  от семеен тип за деца с увреждания от 3 до 18 години в град Пещера” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Да не изоставяме нито едно дете”, Компонент 2 „Разкриване на социални услуги в общността” по

Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси»           

Във връзка с обявения конкурс за длъжностите, определени в Заповед  № 164/14.03.2014г.  на Кмета на Община Пещера по проект „Предоставяне на социални услуги в Център  за настаняване  от семеен тип за деца с увреждания от 3 до 18 години в град Пещера” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Да не изоставяме нито едно дете”, Компонент 2 „Разкриване на социални услуги в общността” по Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» конкурсната комисия обявява:
    
    Списък на класираните кандидати в конкурсна процедура:
•    За длъжността „Ръководител на ЦНСТ за деца с увреждания”  
1. Маргарита Петрова Радева – І-во място;
2. Калина Георгиева Костова – ІІ-ро място;
3.  Йордан Ангелов Костадинов - ІІІ-то място.
•    За длъжността „Медицинска  сестра в ЦНСТ за деца с увреждания”
1. Мария Йорданова Попова – І-во място.•    За длъжността „Детегледач в ЦНСТ за деца с увреждания”
1.    Зонка Йорданова Врачева – І-во място;
2.    Васка Йорданова Маринова  - ІІ-ро място;
3.    Василка Кирилова Спасова  - ІІІ-то място;
4.    Любомира Георгиева Шопова – ІV-то място;
5.    Мария Стоянова Паева - V-то място;
6.    Ани Георгиева Гачева - VІ-то място;
7.    Пенка Христова Александрова  - VІІ-мо място.;
8.    Росица Борисова Евтимова - VІІІ-мо място;
9.    Цеца Костадинова Димитрова  - ІХ-то място;
10.    Невена Николова Дялкинова - Х-то място;
11.    Людмила Ангелова Тасева  - ХІ-то място;
12.    Магдалена Петрова Козарева  - ХІІ-то място;
13.    Елена Петрова Фиркова  - ХІІІ-то място;
14.    Мариана Христова Златева  - ХІV-то място;
15.    Ядигяр Якуб Фандъкова - ХV-то място;
16.    Надя Павлова Гривова – ХVІ-то място.
 
•    За длъжността „Домакин в ЦНСТ за деца с увреждания”
1.    Йорданка Георгиева Паскалева – І-во място;
2.    Невена Николова Дялкинова - ІІ-ро място;
3.    Магдалена Петрова Козарева - ІІІ-то място;
4.    София Борисова Джорова – ІV-то място;
            5.   Надя Павлова Гривова – V-то място.•    За длъжността „Огняр в ЦНСТ за деца с увреждания”  
                  1.Славчо Анастасов Ненков – І-во място.
             Председател на конкурсната комисия: /п/
                                                                /Галина Стоянова/