Места определени за обявяване на избирателните списъци Печат
Новини, обяви, конкурси - Новини

ЗАПОВЕД

№ 562

Гр.Пещера 18.08.2014 г.

 ОТНОСНО: Определяне на местата за обявяване на предварителните избирателни списъци.

Подписаният Георги Иванов Козарев – Кмет на Община Пещера, на основание чл.41, ал.3 от ИК и чл.44, ал.2 от ЗМСМА

НАРЕЖДАМ:

ОПРЕДЕЛЯМ местата за обявяване на предварителните избирателните

списъци както следва:

Номер на избирателна секция,

населено място

 

 

Място на гласуване

 

Място за обявяване

на избирателните списъци

СЕКЦИЯ: 001

ГР.ПЕЩЕРА

НУ „МИХАИЛ КУМАНОВ”

Адрес ул. „Младост” № 10

Гр. Пещера

Бизнес център кв.Луковица

СЕКЦИЯ: 002

ГР.ПЕЩЕРА

ОУ „МИХАИЛ КУМАНОВ”

Адрес ул. „Младост” № 10

Гр. Пещера

Магазин на ул. „Свобода” №13Б

СЕКЦИЯ: 003

ГР.ПЕЩЕРА

ОУ”ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ”

Адрес ул. „Йордан Ковачев” №30-34

Гр. Пещера

ОУ „Любен Каравелов”

СЕКЦИЯ: 004

ГР.ПЕЩЕРА

ОУ”ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ”

Адрес ул. „Йордан Ковачев” №30-34

Гр. Пещера

ОУ „Любен Каравелов”

СЕКЦИЯ: 005

ГР.ПЕЩЕРА

ОУ”ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ”

Адрес ул. „Йордан Ковачев” №30-34

Гр. Пещера

Сградата на Общинска администрация

СЕКЦИЯ: 006

ГР.ПЕЩЕРА

ОУ”ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ”

Адрес ул. „Йордан Ковачев” №30-34

Гр. Пещера

Сградата на Общинска администрация

СЕКЦИЯ: 007

ГР.ПЕЩЕРА

ОУ”ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ”

Адрес ул. „Йордан Ковачев” №30-34

Гр. Пещера

ОУ „Любен Каравелов”

СЕКЦИЯ: 008

ГР.ПЕЩЕРА

 

ПОМЕЩЕНИЕ – ЧАСТ ОТ ИМОТ НА ДЖАМИЙСКО НАСТОЯТЕЛСТВО

Адрес ул. „Сабахатин Али” №6

Магазин на ул. „Петър Горанов” №7

СЕКЦИЯ: 009

ГР.ПЕЩЕРА

 

ОУ”ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ”

Адрес ул. „Васил Левски” №3

Гр. Пещера

Сградата на Общинска администрация

СЕКЦИЯ: 010

ГР.ПЕЩЕРА

 

НУ”МИХАИЛ КАРОЛИДИ”

Адрес ул. „Иван Попов” №1-7

Гр. Пещера

Сградата на Общинска администрация

СЕКЦИЯ: 011

ГР.ПЕЩЕРА

ОУ „ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ”

Адрес ул. „Васил Левски” №3

Гр. Пещера

ОДЗ „Иглика”

СЕКЦИЯ: 012

ГР.ПЕЩЕРА

ОУ „ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ”

Адрес ул. „Васил Левски” №3

Гр. Пещера

ОДЗ „Иглика”

СЕКЦИЯ: 013

ГР.ПЕЩЕРА

СОУ „СВ. КЛ. ОХРИДСКИ”

Адрес ул. „Димчо Дебелянов” №4

Гр. Пещера

СОУ „Св. Кл. Охридски”

СЕКЦИЯ: 014

ГР.ПЕЩЕРА

СОУ „СВ. КЛ. ОХРИДСКИ”

Адрес ул. „Димчо Дебелянов” №4

Гр. Пещера

СОУ „Св. Кл. Охридски”

СЕКЦИЯ: 015

ГР.ПЕЩЕРА

ПГХВТ „АТ. ЧЕНГЕЛЕВ”

Адрес ул. „Чаталджа” №1

Гр. Пещера

ПГХВТ „Ат. Ченгелев”

 

СЕКЦИЯ: 016

ГР.ПЕЩЕРА

НУ”МИХАИЛ КАРОЛИДИ”

Адрес ул. „Иван Попов” №1-7

Гр. Пещера

Сградата на Общинска администрация

СЕКЦИЯ: 017

ГР.ПЕЩЕРА

НУ”МИХАИЛ КАРОЛИДИ”

Адрес ул. „Иван Попов” №1-7

Гр. Пещера

Сградата на Общинска администрация

СЕКЦИЯ: 018

ГР.ПЕЩЕРА

ОУ”П.Р. СЛАВЕЙКОВ”

Адрес ул. „Георги Кьосеиванов” №3

Гр. Пещера

ОДЗ „Изгрев”

СЕКЦИЯ: 019

ГР.ПЕЩЕРА

ОУ”П.Р. СЛАВЕЙКОВ”

Адрес ул. „Георги Кьосеиванов” №3

Гр. Пещера

ОУ „П.Р.Славейков”

СЕКЦИЯ: 020

ГР.ПЕЩЕРА

ОУ”П.Р. СЛАВЕЙКОВ”

Адрес ул. „Георги Кьосеиванов” №3

Гр. Пещера

ОУ „П.Р.Славейков”

СЕКЦИЯ: 021

ГР.ПЕЩЕРА

Търговски обект „Сириус”

Адрес ул. „Симон Налбант” № 53

Гр. Пещера

Цех за обувки в кв. „Изгрев” (бивш магазин „Идеан”)

СЕКЦИЯ: 022

ГР.ПЕЩЕРА

АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА НА МБАЛ„ПРОФ.ДИМИТЪР РАНЕВ”ЕООД

Адрес ул.”Д-р Петър Цикалов” №41

Гр. Пещера

ОФИСА НА ОББ

кв. „ ИЗГРЕВ”

Адрес ул.”Хан Пресиян” №1

СЕКЦИЯ: 023

ГР.ПЕЩЕРА

ОУ „МИХАИЛ КУМАНОВ”

Адрес ул. „Младост” № 10

Гр. Пещера

Магазин на ул. „Свобода” №13Б

СЕКЦИЯ: 026

С.РАДИЛОВО

РИТУАЛНА ЗАЛА НА

КМЕТСТВО РАДИЛОВО

Адрес ул.”Г. Ангелиев”№39

С. Радилово

Клуб на пенсионера с.Радилово

СЕКЦИЯ: 027

С.РАДИЛОВО

КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА –

С. РАДИЛОВО

Адрес ул.”Г. Ангелиев”№39

С. Радилово

Клуб на пенсионера с.Радилово

СЕКЦИЯ: 028

 

ОУ“СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

С. КАПИТАН ДИМИТРИЕВО

Адрес ул.”Цанко Церковски”№12

Народно читалище „Сергей Румянцев”

Предварителните избирателни списъци да се публикуват и на интернет страницата на Община Пещера.

Копие от заповедта да се постави на информационното табло на Общинска администрация Пещера и на интернет страницата на Община Пещера.

Копие от настоящата заповед да се връчи на Райна Колишикова –гл.експерт „ГРАО”и на кметовете на с. Радилово и с.Кап.Димитриево за сведение и изпълнение, както и да се изпрати на РИК – Пазарджик за сведение.

     Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Секретаря на Община Пещера.

                                                                                                                       К М Е Т : /П/                       

            /Г. КОЗАРЕВ/