50 заседание на Общински съвет Печат
Новини, обяви, конкурси - Новини

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА Председателят на Общински съвет – Пещера Анастасия Младенова свиква общинските съветници на ПЕТДЕСЕТО заседание  на Общински съвет,  което  ще се проведе  на  29. 08. 2014 г. /петък/ от  9. 00 часа в залата на Общинския съвет с проект за ДНЕВЕН РЕД :

1.    Отчет на взети решения на Общинския съвет на заседания с Протокол № 48 от 15.07.2014г.
                                                                          Докладва: Кметът на Oбщината

2.    Отчет на касовото изпълнение на сборния бюджет и

сметките на средства от Европейския съюз на Община Пещера към 30.06.2014г.
                                                                          Докладва: Кметът на Oбщината

3.    Актуализация на бюджета на Община Пещера за 2014г. и разчета за капиталови разходи.
                                                                          Докладва: Кметът на Oбщината

4.    Информация за готовността на общинските детски градини и училища за учебната 2014/2015г.
                                                                          Докладва: Кметът на Oбщината
5.    Разрешение за допускане на изключение от минималния брой на учениците и утвърждаване на паралелки в Х клас, профил «технологичен» с 16 / шестнадесет/ ученици в СОУ «Климент Охридски» - гр.Пещера за учебната 2014/2015г.
                                                                          Докладва: Кметът на Oбщината

6.    Текущи.
6.1.    Изменение и допълнение състава на ПК по бюджет и финанси, ПК по общинска собственост и  европейски програми и ПК по териториално и селищно устройство, както и промяна в ръководството на ПК по бюджет и финанси.
                                                           Докладва: Председателят на Общински съвет

6.2.    Поемане на общински дълг към “Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД за финансиране на междинни плащания по сключен договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-51011116-C005 от 29.02.2012 г.” за проект: „Модернизация на интегрирания воден цикъл на гр. Пещера - Доизграждане и рехабилитация на съществуваща ВиК мрежа и изграждане на ПСОВ, гр. Пещера” финансиран от оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие/Кохезионния фонд/.                                                                      Докладва: Кметът на Oбщината

6.3.    Поемане на общински дълг към “Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД за финансиране на собствен принос и финансиране на недопустими разходи по сключен договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-51011116-C005 от 29.02.2012 г.” за проект: „Модернизация на интегрирания воден цикъл на гр. Пещера - Доизграждане и рехабилитация на съществуваща ВиК мрежа и изграждане на ПСОВ, гр. Пещера” финансиран от оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие/Кохезионнияфонд/.
                                                                          Докладва: Кметът на Oбщината

6.4.     Създаване на звено «Пречиствателни станции на отпадъчни води» и одобряване на длъжностно разписание, считано от 01.09.2014г.  
                                                                          Докладва: Кметът на Oбщината

6.5.     Даване на разрешение за изработване: ПУП – Парцеларeн план за водоснабдяване и канализация на ПИ № 032018 в местност „Орешака” по КВС на гр.Пещера, съгласие за прокарване през имоти – общинска собственост и одобряване на задание.       
                                                                          Докладва: Кметът на Oбщината

6.6.     Даване на разрешение за изработване: ПУП – Парцеларeн план за линеен обект – ел.кабел Н.Н /ниско напрежение/ за електроснабдяване на ПИ № 032018 в местността «Орешака» по КВС на гр.Пещера, съгласие за прокарване през имоти – общинска собственост и одобряване на задание.
                                                                          Докладва: Кметът на Oбщината

6.7.    Даване на разрешение за изработване на ПУП – ПРЗ за промяна предназначението на поземлен имот № 010121 в местността «Долна бялча» по КВС на гр.Пещера и одобряване на задание.   
                                                                                Докладва: Кметът на Oбщината

6.8.    Промяна в групите жилища от наличния жилищен фонд съобразно потребностите на Общината. Продажба на общинско жилище представляващо самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56277.501.348.1.30 с административен адрес гр.Пещера, ул. «Хан Пресиян» № 10, вх.Б, ет.8, ап.30.
                                                                          Докладва: Кметът на Oбщината

6.9.    Предоставяне на поземлен имот № 548243, находящ се в местността «Коритата», землище на с. Радилово на наследниците на Георги Иванов Млячков.
                                                                          Докладва: Кметът на Oбщината
6.10.    Обявяване на имот с идентификатор 56277.501.7 – частна общинска собственост в публична такава.
                                                                          Докладва: Кметът на Oбщината
6.11.    Приемане на оценка и продажба на Недвижим имот – частна общинска собственост – Поземлен имот № 182003, находящ се в местността «Горна махала, землище на с.Радилово.
                                                                         Докладва: Кметът на Oбщината

6.12.    Приемане на оценка и продажба на Недвижими имоти – частна общинска собственост :
 - Поземлен имот № 12.275, находящ се в местността «Узун драгасия», землище на гр.Пещера;
  - Поземлен имот № 12.278, находящ се в местността «Узун драгасия», землище на     гр.Пещера;
                                                                          Докладва: Кметът на Oбщината        7.        Питания.