Обявление Печат
Новини, обяви, конкурси - Новини

В изпълнение на Решение № 655, взето на заседание проведено на  15.07.2014год., Протокол № 48 на Общински съвет - Пещера и  Заповед № 502/01.08.2014г. на Кмета на Община Пещера ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА –
УПРАВИТЕЛ НА „ВКС” ЕООД гр. ПЕЩЕРАІ. Минимални  и специфични изисквания за заемане на длъжността
 2.1 Степен на образование – висше/ бакалавър и/или магистър/,  от област на  висше образование – професионално направление от Класификатора на

областите на висше образование – „Икономика” или „Архитектура, строителство и геодезия”, с професионална квалификация – „Икономист” или “Инженер ВиК”.
- Професионален опит – не по-малко от 4 години опит на ръководна длъжност
2.2 Специфични изисквания –
Съгласно  чл.6, ал.2 от Наредбата за условията е реда, при които общината упражнява правата си на собственник върху общинскта част от капитала на търговските дружества не могат да бъдат управители  на общински еднолични търговски дружества с ограничена отговорност лица, които:
- са лишени с присъда или с административно наказание от правото да заемат материалноотчетническа длъжност до изтичане на наказанието;
-   лица, които работят по трудов договор;
    - са народни представители, министри, зам.-министри, председатели на комитети, областни управители, зам.-областни управители, кметове, зам.-кметове, кметски наместници и секретари на общини, общински съветници;
    2.3 Допълнителни изисквания
          - Комуникативни умения, вкл. умения за работа с компютър – MS office; Excel, internet
ІІ. Начин за провеждане на конкурса:
- 1 - ви етап: Подбор по документи  
            - 2 - ри етап: Събеседване и интервю
ІІІ. Документи за участие в конкурсната процедура:
      Кандидатите за участие в конкурса представят  следните документи:
1.   Заявление до Кмета на Община Пещера за участие в конкурса/свободна форма/.
2.   Професионална автобиография.
3.   Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен.
4.   Копие от документи удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и професионалния опит.
5.   Копия от Удостоверения и/или сертификати за придобита допълнителна квалификация
6.  Декларация от лицето, че е дееспособно лице и не е лишен с присъда или с административно наказание от правото да заема материалноотчетническа длъжност до изтичане на наказанието /свободна форма/
ІV. Място и срок за подаване на документи за участие:
     Документи за участие в 1-ви етап на конкурса се представят в 30 - дневен  срок от публикуване на  обявлението в един местен и един регионален печат, всеки работен ден от 8,30 до 17,00 часа в ОЦУИГ, на Общинска администрация – Пещера, ул. “Дойранска епопея”№17 лично от кандидатите или от техни упълномощени представители с нотариално заверено пълномощно.
     За допуснатите кандидати до 2-ри етап на конкурсната процедура – събеседване и интервю
     Място и срок, в който може да се получи информация относно темите – предмет на събеседването - Сградата на Общинска администрация – Пещера – етаж 1, стая № 2, в 30 - дневен  срок от публикуване на  обявлението
V. Определям дата на 2-ри етап на конкурса – на 10.10.2014г. от 10,00 часа.
      Място на провеждане – Сградата на Общинска администрация – Пещера – етаж 1, заседателна зала.
      Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на Информационното табло пред сградата на Общинска администрация и в електронната страница на Община Пещера.
За връзка: тел: 0350/6-22-03 вътр. 113 – Дирекция “АПИО” – Ел. Здравкова