Заповед №579/26.08.2014 г. на кмета на община Пещера Печат
Новини, обяви, конкурси - Новини

Относно: Определяне на местата за поставяне на   агитационни материали  

 В изпълнение на чл.183, ал.3 от Изборния кодекс, т.19 но Решение №722-НС/15.08.2014 г. на ЦИК и на основание чл.44, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

НАРЕЖДАМ :  

 1. Поставянето на агитационни материали се извършва от откриването на предизборната кампания – 05.09.2014 г., до края на предизборната агитация – 24:00 часа на 3.10.2014 г.
2.ОПРЕДЕЛЯМ местата за поставяне на агитационни материали на

територията на община Пещера, както следва:
    а) на общинските места, предназначени за залепване на афиши и обяви;
    б) на билбордовете и др. места, определени за поставяне на рекламни материали.
    в) клубове и помещения ползвани от политическите партии и коалиции.
    2.ЗАБРАНЯВАМ:
    2.1.Поставянето на агитационни материали на сгради и имоти – общинска собственост (административни сгради, училища, детски заведения, читалища, Общински културен дом, музей  и др.подобни.), както и на търговските щандове на ОП „Паркинги и пазари”.
    2.2.Поставянето на агитационни материали на сгради на общинските търговски дружества  и общински предприятия, както и на обекти частна общинска собственост, независимо от съгласието на наемателите (ползвателите); елементи от общинската инфраструктура, декоративни елементи, автобусни спирки, пътни знаци, електрически стълбове, дървета и др. подобни.
    2.3.Използването на общински транспортни средства за предизборна агитация.
    3.Поставянето на агитационни материали на сгради, огради, витрини и др.под., които не са общинска собственост може да се извършва само след разрешение на собственика или управителя на имота.
    4.Забранява се унищожаването и заличаването на агитационни материали, поставени по определения в Изборния кодекс ред до края на изборния ден.
    5. В срок до седем дни след изборния ден, партиите, коалициите от партии и инициативните комитети премахват поставените от тях агитационни материали по повод на вече приключилите избори.
    6.При неизпълнение на задължението за премахване на агитационен материал по чл.186, ал.3 от Изборния кодекс ще се търси административно-наказателна отговорност на лицето, което представлява партията или инициативния комитет, или на лицата, които представляват коалицията от партии, съгласно Изборния кодекс.
    7.Заповедта да се оповести публично чрез интернет страницата на Община Пещера и да се изпрати на Районна избирателна комисия гр.Пазарджик.     Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Секретаря на Община Пещера.
    Копие от заповедта да се връчи на секретаря на Община Пещера и на кметовете на кметства.
     К М Е Т : /П/          

      /Г. КОЗАРЕВ/