Обява за провеждане на публични търгове Печат
Новини, обяви, конкурси - Новини

В изпълнение на Заповед №641/18.09.2014 г. на Кмета на Община Пещера и на основание чл.87, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от  Общински съвет Пещера, ОБЩИНА ПЕЩЕРА ОБЯВЯВА
            
1. Провеждане на публични търгове с явно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост, както следва:
1.1. Поземлен имот №182003, частна общинска собственост, находящ се в местността „Горна махала”, землище на с.Радилово, ЕКАТТЕ:61371, община Пещера, без посочен административен адрес, с площ 0.348 дка, с начин на

трайно ползване - нива, категория на земята при неполивни условия - девета, при начална тръжна цена в размер на 450.00 лв.
1.2. Новообразуван поземлен имот №12.275, частна общинска собственост, находящ се в местността „Узун драгасия”, землище на гр. Пещера, ЕКАТТЕ:56277, община Пещера, без посочен административен адрес, с площ 285.00 кв.м., с начин на трайно ползване - други територии, заети от селско стопанство, категория на земята при неполивни условия - девета, при начална тръжна цена в размер на 600.00 лв.
1.3. Новообразуван поземлен имот №12.278, частна общинска собственост, находящ се в местността „Узун драгасия”, землище на гр. Пещера, ЕКАТТЕ:56277, община Пещера, без посочен административен адрес, с площ 476.00 кв.м., с начин на трайно ползване - други територии заети от селско стопанство, категория на земята при неполивни условия - девета, при начална тръжна цена в размер на 950.00 лв.
2. Дата, място и часове за провеждане на търговете - 09.10.2014г., стая № 5, I етаж на общинска администрация:
- от 10:00ч. за търг за продажба на ПИ №182003, м. „Горна махала”, землище на с.Радилово   
- от 10:15ч. за търг за продажба на новообраз. ПИ №12.275, м. „Узун драгасия”, землище на гр. Пещера
- от 10:30ч. за търг за продажба на новообраз. ПИ №12.278, м. „Узун драгасия”, землище на гр. Пещера
3. Цената на утвърдената тръжна документация за всеки от имотите е 30 лева, която може да се закупи до 16:00ч. на 08.10.2014г. от Общински център за услуги и информация на гражданите /ОЦУИГ/.
4. Депозитната  вноска  за участие в търговете за продажба на :
- ПИ №182003, м. „Горна махала”, землище на с.Радилово – 45.00 лв.    
- новообраз. ПИ №12.275, м. „Узун драгасия”, землище на гр. Пещера – 60.00 лв.
- новообраз. ПИ №12.278, м. „Узун драгасия”, землище на гр. Пещера – 95.00 лв.
5. Депозитите за участие в търговете, да се внасят до 16:00 ч. на 08.10.2014г. в касата на Община Пещера – стая №1 на втория етаж, или по сметка IBAN – BG87SOMB91303332970201, BIC SOMBBGSF в „Общинска банка” АД, офис Пещера.
6. Депозитът на неспечелилите участници се възстановява в срок от три работни дни след изтичане на срока за обжалване на заповедта за обявяване на спечелилите участници.
7. Документите за участие в търговете се подават до 17:00 ч. на 08.10.2014г. в Общински център за услуги и информация на гражданите на партерния етаж на ОА.
8. Определената стъпка за наддаване е 5 % от началната тръжна цена.
9. Задължителни документи за участие в търговете:
9.1. Заявление за участие по образец.
9.2. Документ за съдебна регистрация за юридическите лица и ЕТ, а за ФЛ – копие от документ за самоличност.
9.3. Удостоверение за актуално състояние, издадено до 30 дни преди датата на провеждане на публичния търг с явно наддаване или единен идентификационен код (ЕИК).  
9.4. Удостоверение от НАП по чл.87, ал.6 от ДОПК за липса на данъчни и осигурителни задължения към държавата – срок на издаване до 30 дни преди датата на провеждане на търга.  

  9.5. Удостоверение от отдел „Местни приходи” към Община Пещера за липса на задължения, издадено до 30 дни преди датата на търга.
9.6. Удостоверение от Община Пещера за липса на задължения, произтичащи от договори за /наем, продажба, концесия и др./, сключени с Община Пещера.
9.7. Декларации по образец съгласно тръжните документи.
9.8. Документ за внесен депозит за участие в търга.
9.9. Документ за закупени тръжни книжа.
9.10. Нотариално заверено пълномощно, когато се участва чрез пълномощник.
    Когато в заявлението по образец търговецът е посочил ЕИК той може да не представя документите по т. 9, подточки 9.2. и 9.3.
10. Оглед на имотите може да се извършва всеки работен ден до изтичане срока за подаване на тръжни документи и предварителна заявка в стая №17 първи етаж на Общинска администрация от 10:00 - 12:00ч. в присъствието на общински служител, след представяне на документ за закупени тръжни книжа.          
11. Договор за продажба със спечелилия участник да се сключи при спазване на реда и условията на чл.117 и сл. от НРПУРОИ.     
      ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА:
0350/6-22-03 (Вътр. 119) – Пенка Хамамджиева                          Обява