Заповед № 663/30.09.2014 г. на кмета на община Пещера Печат
Новини, обяви, конкурси - Новини

        Във връзка с произвеждането на изборите за народни представители, насрочени за 5 октомври 2014 г., с цел опазване на обществения ред и осигуряване на условия за нормално и спокойно произвеждане на изборите, на основание чл.44, ал.1, т.1, т.4 и ал.2 от ЗМСМА   НАРЕЖДАМ:

 1.ЗАБРАНЯВАМ продажбата и сервирането на алкохолни напитки в  търговските обекти и заведенията за обществено хранене на територията на община Пещера на 5 октомври 2014 г.. от 00,00 часа до 24,00 часа.
 2.ЗАБРАНЯВАМ провеждането на прояви на открито на територията на община Пещера, създаващи предпоставки за нарушаване на

обществения ред на 4 и 5 октомври 2014 г.
3.Въведените забрани не се отнасят за обществените заведения, в които ще се извършват семейни и обредни ритуали (сватби, кръщенета и помени), както и за продажба на алкохолни напитки на едро.
4.При констатирано неизпълнение на въведените забрани да се ангажира административнонаказателната отговорност на виновните лица.
Копие от настоящата заповед да се връчи на собствениците (управителите) на търговски обекти и заведенията за обществено хранене, и развлечения.
Заповедта да се постави на  информационното табло, на интеренет-страницата на Общината и да се направят съобщения чрез общинските медии.
Кметовете на с.Радилово и с.Кап.Димитриево да предприемат необходимите действия за своевременно уведомяване на собствениците (управителите) на търговски обекти и обществените заведенията на територията на съответните кметства.
Копие на заповедта да се изпрати на началника на РУП - Пещера и кметовете на населени места.                                        К М Е Т :  /П/
                                            /Г. КОЗАРЕВ