Съобщение Печат
Новини, обяви, конкурси - Новини

Комисията за избор на съдебни заседатели, избрана с Решение № 704, Протокол №54/28.11.2014г. на Общински съвет-Пещера открива процедура  по набиране на документи на кандидати за съдебни заседатели към Пазарджишки окръжен съд и Районен съд- Пещера.

I.Условия, на които трябва да отговарят кандидатите/съгласно чл.67 от Закона за съдебната власт/:

За съдебни заседател могат да кандидатстват дееспособни

български граждани, които са навършили 21 години, но не са навършили 65 години към момента на определянето им за съдебни заседатели, ползват се с добро име в обществото и не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията. 

II.Необходими документи за кандидатстване/съгласно чл.8 от Наредба №1 от 03.02.2011г. за съдебните заседатели/:

1.Заявление-декларация (по образец);

2.Копие от документ за самоличност;

3.Свидетелство за съдимост, на което изрично да е отбелязано, че се издава „за съдебен заседател“;

4.Копие от диплома за завършено образование;

5.Копие от документ за педагогическа квалификация (ако притежават такова);

6.Мнение на председателя на Районен съд-Пещера или Пазарджишки окръжен съд (за кандидати, които са били съдебни заседатели).

III.Срок за подаване на документи:до 17.00ч. на  18.12.2014г.

III.Място за подаване на документи:В деловодството на Общински съвет-Пещера на адрес: гр. Пещера ул.”Дойранска епопея”№ 17 Тел. за контакти – 0350 62206 или 0896880824

Образец на Заявление-декларация за кандидати за съдебни заседатели към Районен съд-Пещерa.

Образец на Заявление-декларация за кандидати за съдебни заседатели към Пазарджишки окръжен съд.

Attachments:
Download this file (Д Е К Л А Р А Ц И Я 1.doc)Декларация - 1[ ]21 Kb
Download this file (Д Е К Л А Р А Ц И Я 2doc.doc)Декларация - 2[ ]21 Kb