Съобщение Печат
Новини, обяви, конкурси - Новини

Община Пещера Ви Уведомява, че  от 24.02.2015 г. справки, услуги и издаване на скици за имоти в землището  на гр.Пещера се извършват от Службата по геодезия , картография и кадастър-гр.Пазарджик , ул.“Цар Шишман“№2 , във връзка с издадена заповед № РД-18-62/15.12.2014 г. на изпълнителния директор на Агенцията  по

геодезия, картография и кадастър за одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри за част от землището на гр.Пещера-летовище „Свети Константин“ и територията извън строителните граници на  гр.Пещера