Обявление Печат

Във връзка с чл.6, ал.9 от Наредбата за реда и условията за извършване на ОВОС, Община Пещера осигурява обществен достъп  в 14 -дневен срок, считано от 23.03.2015г.  за изразяване на писмени становища от заинтересовани страни  по отношение на предоставена и Информация по  Приложение №2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение на ЕТ „Ангелов-Иван Ангелов“ „Разширение на птицеферма/намираща се в имот

 

№009074 с идентификатор 56277.2.478 чрез въвеждане в експлоатация на две съществуващи производствени сгради намиращи се в имот №009056 с идентификатор 56277.2.460 и имот №009057 с идентификатор 56277.2.461, закупуване на нова сграда в имот №009058 с идентификатор 56277.2.462, собственост на ЕТ „ВИТА БИО-СТОЯН АНГЕЛОВ“, закупуване на ново техническо оборудване и подмяна на покривите на всички производствени сгради “