59 заседание на Общински съвет Печат

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА  Председателят на Общински съвет – Пещера  Анастасия Младеновяа свиква  общинските  съветници  на   ПЕТДЕСЕТ   И   ДЕВЕТО   заседание   на  Общински  съвет,  което  ще  се проведе   на    24. 04. 2015 г.    / ПЕТЪК  /   от  9. 00 часа в залата на Общинския съвет с проект за ДНЕВЕН РЕД :

 

1.    Отчет на взети решения на Общинския съвет на заседания с Протокол № 58 от 27.03.2015г.
                                                      Докладва: Кметът на Oбщината
2.    Приемане Отчета на бюджета на Община Пещера за 2014 година и доклад за общинския дълг.
                                                      Докладва: Кметът на Oбщината
3.    Приемане на Отчет по изпълнение на Общинската програма за закрила на

детето за 2014г.
                                                      Докладва: ИД Директор ДСП – Пещера
                                                                          Радка Кежева
4.    Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2015г.
                                                      Докладва: ИД Директор ДСП – Пещера
                                                                          Радка Кежева
5.    Отчет за дейностите, реализирани по Общинска програма за превенция на ХИВ /СПИН и на злоупотреба с вещества, предизвикващи зависимости в Община Пещера – 2014г.
                                                      Докладва: Кметът на Oбщината
6.    Приемане на Общинска програма за превенция на ХИВ /СПИН и на злоупотреба с вещества, предизвикващи зависимости в Община Пещера за 2015г.
                                                      Докладва: Кметът на Oбщината
7.    Информация за състоянието на ученическото и детското здравеопазване в Община Пещера.
                                                      Докладва: Кметът на Oбщината
8.    Приемане на Отчет по изпълнение плана за развитие на социалните услуги за 2014г. и План за развитие на социалните услуги за 2016 г.в Община Пещера.
                                             Докладва: Кметът на Oбщината
9.    Отчет за икономическите резултати от дейността на „ВКС“ ЕООД – Пещера за 2014г.
                                              Докладва: Управителят на „ВКС“ ЕООД - Пещера
10.    Отчет за дейността на Общинско предприятие „Чистота и поддържане на общинската инфраструктура“ – гр. Пещера за 2014година.
                                              Докладва:Директорът на ОП  „ЧПОИ“ - Пещера
11.    Отчет за дейността на Общинско предприятие „Паркинги и пазари“.
                                                   Докладва:Директорът на ОП“Паркинги и пазари“
12.    Отчет за икономическите резултати от  дейността на Общинско предприятие „Обредни дейности“.
                                              Докладва:Директорът на ОП“ Обредни дейности“
13.    Текущи.
13.1.    Актуализация на бюджета на Община Пещера за 2015година и разчета на капиталовите разходи.
                                            Докладва: Кметът на Oбщината
13.2.    Бюджетна прогноза за постъпленията от местни приходи и разходите за местни дейности на Община Пещера за периода 2016-2018 г.
                                            Докладва: Кметът на Oбщината
13.3.    Одобряване на длъжностно щатно разписание на Звено «Пречиствателни станции на отпадъчни води», считано от 01.05.2015г.
                                            Докладва: Кметът на Oбщината
13.4.    Даване на разрешение за изработване на проект  на ПУП – ПРЗ за смяна предназначение на поземлен имот с идентификатор 56277.1.158 в местност «Долна бялча» по КККР на гр.Пещера и одобряване на задание.
                                            Докладва: Кметът на Oбщината
13.5.    Даване на разрешение за изработване на ПУП – Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – водопровод и електропровод до поземлен имот с идентификатор 56277.1.158 по КККР на гр.Пещера в местност «Долна Бялча» и одобряване на задание.
                                            Докладва: Кметът на Oбщината
13.6.    Даване на съгласие за изработване на проект ЧИ на ПУП – ПР за изменение на уличната регулация на УПИ VII  -2920 с идентификатор 56277.504.553 по КККР на гр. Пещера към улица с о.т. 847в-847г с идентификатор 56277.504.963 в кв 199в по ПУП на гр.Пещера.
                                             Докладва: Кметът на Oбщината
13.7.    Приемане на оценка и учредяване на право на строеж чрез публичен търг с явно наддаване за изграждане на:
•    Гараж № 218
•    Гараж № 217
в УПИ I – жилищно строителство и обществен търговски център в кв.27 по             ПУП на гр. Пещера.
                                                           Докладва: Кметът на Oбщината

13.8.    Предоставяне на Поземлени имоти :
•    № 027091 находящ  се в местността «Сухи ливади», землище на с. Капитан Димитриево;
•    №517104 находящ  се в местността «Гьолбаш», землище на с. Капитан Димитриево;
•    № 047039 находящ  се в местността «Полето – мар.орехи», землище на с. Капитан Димитриево;•    № 053025 находящ  се в местността «Растето», землище на с. Капитан Димитриево;
•    №029040 находящ  се в местността «Герена – линов сайвант», землище на с.      Капитан Димитриево;
•    № 029010 находящ  се в местността «Герена – линов сайвант», землище на с. Капитан Димитриево;
•    № 521034 находящ  се в местността «Сухи ливади», землище на с. Капитан Димитриево;
•    № 521035 находящ  се в местността «Сухи ливади», землище на с. Капитан Димитриево;
•    № 521036 находящ  се в местността «Сухи ливади», землище на с. Капитан Димитриево;
•    № 521008 находящ  се в местността «Сухи ливади», землище на с. Капитан Димитриево;
•    № 023031 находящ  се в местността «Мал.ливади - страната», землище на с. Капитан Димитриево;
•    № 052032 находящ  се в местността «Средни  ливади», землище на с. Капитан Димитриево;
•    № 023034  находящ  се в местността «Мал.ливади - страната», землище на с. Капитан Димитриево;
•    № 048099 находящ  се в местността «Друма - лозята», землище на с. Капитан Димитриево;
            на наследниците на Никола Марков Ганчев.
                                                                            Докладва: Кметът на Oбщината

13.9.    Приемане на оценка и продажба на Недвижими имоти – частна общинска собственост:
•    Поземлен имот с идентификатор 56277.3.377, находящ се в местността «Лагера», землище на гр. Пещера;
•    Поземлен имот с идентификатор 56277.1.566, находящ се в местността «Копривец», землище на гр. Пещера;
•    Поземлен имот с идентификатор 56277.1.979, находящ се в местността «Голяма страна», землище на гр. Пещера;
•    Поземлен имот с идентификатор 56277.3.70, находящ се в местността «Узун драгасия», землище на гр. Пещера;
•    Поземлен имот с идентификатор 56277.1.569, находящ се в местността «Копривец», землище на гр. Пещера;
•    Поземлен имот с идентификатор 56277.1.82, находящ се в местността «Курията», землище на гр. Пещера;
•    Поземлен имот с идентификатор 56277.1.981, находящ се в местността «Голяма страна», землище на гр. Пещера;
•    Поземлен имот с идентификатор 56277.1.492, находящ се в местността «Копривец», землище на гр. Пещера;
•    Поземлен имот с идентификатор 56277.1.806, находящ се в местността «Копривец», землище на гр. Пещера;
•    Поземлен имот с идентификатор 56277.3.1866, находящ се в местността «Икочово», землище на гр. Пещера;
                                                           Докладва: Кметът на Oбщината
13.10.    Одобряване списък на спортни обекти, които ще се отдават под наем през 2015г.
                                                 Докладва: Кметът на Oбщината
13.    11.    Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 682/26.09.2014г. на Общински съвет – Пещера.
                                                     Докладва: Кметът на Oбщината
13.12. Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 127/27.04.2012г. на Общински съвет – Пещера.
                                                  Докладва: Кметът на Oбщината

14.    Питания.