Прозрачно управление в Общината Печат
Новини, обяви, конкурси - Новини
Във връзка с изпълнеинието на Стратегията за прозрачното управление и за превенция на корупцията и Писмо вх.№08-02-42/02.11.11.2006г. на Областен управител гр.Пазарджик, на основание чл.44, ал.1, т.1, т.2 и ал.2 от ЗМСМА Кмета на Община Пещера г-н Стелиян Варсанов издаде Заповед, с която утвърди Мерки за противодействие и превенция на корупцията в Община Пещера през 2007г.

До края на 2006 година и Постоянни мерки:

1.Началник отдел"Човешки ресурси" и Директорите на Дирекции да изработят програма за обучение на служителите в ОА през 2007 година по проблемите на корупция и конфликт на интереси, като част от годишния план за обучение на служителите.

2.Главен експерт"ИТССИ" да поддържа в актуално състояние на специалния раздел "Антикурупция" в сайта на Община Пещера. Популяризиране на възможностите за сигнали чрез другите общински медии.

3.Младши екперт"Връзки с обществеността" да вземе допълнителни мерки за прозрачност в управлението чрез ежеседмично огласяване, чрез сайта на общината на оперативни и средносрочни управленчески решения, свързани със състоянието и развитието на общината.

4.Началник отдел"Човешки ресурси" да актуализира длъжностните характеристики за ръководните длъжности, с подробни описания на отговорностите при планиране, управление и контролиране на финансови и др. ресурси, при спазване на административните процедури.