Обявление Печат

ОБЩИНА ПЕЩЕРА обявява опис и цена на имотите полски пътища, попадащи в масивите за ползване на ползвателите за землището на с. Капитан Димитриево, ЕКАТТЕ 36124, Община Пещера, област Пазарджик, съгласно Заповед № РД 06-96/27.04.2015г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”-гр.Пазарджик.

Дължмите суми за ползване на земите по заповедта се заплащат от съответния ползвател по банкова сметка на Община Пещера както следва:

IBAN BG 87 SOMB91303332970201 BIC – SOMBBGSF при Общинска банка - Пещера

Attachments:
Download this file (zapoved-polski-patishta.doc)Заповед[ ]637 Kb