Община Пещера обявява търгове на 20 декември Печат
Община Пещера ОБЯВЯВА:

1.Повторно провеждане на търгове с явно наддаване на 20.12.2006г. в стая 5-заседателната зала на Общинска администрация, за продажба на следните имоти-частна общинска собственост, както следва:

1.1.УПИ ІV-жилищно строителство, кв.193 А по ПУП на гр.Пещера, с площ 288 кв.м. при начална тръжна цена 2205 лв. от 9:30 ч.
1.2.УПИ V-жилищно строителство, кв.193 А по ПУП на гр.Пещера, с площ 353 кв.м. при начална тръжна цена 2703 лв. от 9:45ч.
1.3.УПИ VІ-жилищно строителство, кв.193 А по ПУП на гр.Пещера, с площ 206 кв.м. при начална тръжна цена 1578 лв. от 10:00ч.
1.4.УПИ VІІ-жилищно строителство, кв.193 А по ПУП на гр.Пещера, с площ 221 кв.м. при начална тръжна цена 1692 лв. от 10:15ч.

/виж по-долу/

1.5.УПИ VІІІ-жилищно строителство, кв.193 А по ПУП на гр.Пещера, с площ 379 кв.м. при начална тръжна цена 2864 лв. от 10:30ч.
1.6.УПИ ІХ-жилищно строителство, кв.193 А по ПУП на гр.Пещера, с площ 234 кв.м. при начална тръжна цена 1792 лв. от 10:45ч.
1.7.УПИ ХІ-жилищно строителство, кв.193 А по ПУП на гр.Пещера, с площ 372 кв.м. при начална тръжна цена 2848 лв. от 11:00ч.
1.8.УПИ ХІІ-жилищно строителство, кв.193 А по ПУП на гр.Пещера, с площ 417 кв.м. при начална тръжна цена 3193 лв. от 11:15ч.
1.9.УПИ ХІІІ-жилищно строителство, кв.193 А по ПУП на гр.Пещера, с площ 164 кв.м. при начална тръжна цена 1256 лв. от 11:30ч.

2.Тръжните документации могат да се закупят до 17:00 ц. на 11.12.2006г. от стая №19 срещу заплатени суми от 30.00 лева в касата в ОЦУИГ.
3.Депозитите за участие в търговете в размер на 10% от началните тръжни цени да постъпят по сметка IBAN-BG87SOMB91303332970201Q, BIC-SOMBBGSF-Общинска банка АД-офис-Пещера-Общинска банка АД-Пловдив, офис Пещера или в касата на ОЦУИГ до 17:00 ч. на 19.12.2006г.
4.Общи дъкументи за участие в търговете:
4.1.Заявление за участие по образец.
4.2.Документ за закупени книжа.
4.3.Документ за внесен депоизит.
4.4.Декларация за оглед на имота.
4.5.Изрично пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва чрез пълномощник.
5.Специфични документи за участие в търговете за юридически лица.
5.1.Удостоверение от НАП по чл.87, ал.6 от Данъчноосигурителен процесуален кодекс за липса на данъчни и осигурителни задължения.
5.2.Препис от решението за съдебна регистрация на участника като стопански субект.
5.3.Удостоверение за актуално състояние.

6.Документите за участие в търговете ще се приемат в ОЦУИГ в срока з авнасяне на депозитите.
7.Оглед на обектите може да се извършва до изтичане на срока за закупуване на тръжни дъкументи и заявленияв стая-19 от 10:00 до 12:00 ч. в присъствието на общински служител.
8.Заплащането на имотите от спечелилите участници трябва да се извърши в 14-дневен срок от връчване на заповедта за обявяване на купувачите само с парични средства.