Обявление Печат

Община Пещера, като партньор на Агенцията за социално подпомагане (АСП) при реализиране на проект „Нови възможности за грижа”, Процедура за директно предоставяне 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи”, Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г. обявява прием на документи за медицински специалисти с професионална квалификация “Медицинска сестра” или “Медицински фелдшер”, които могат да извършват професионални дейности, определени в Наредба №1 от 08.02.2011 година.