Съобщение Печат
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
 
Във връзка със зачестило разлепване на рекламни материали с временен характер, Община Пещера напомня, че съгласно чл. 21 от Наредбата за рекламна дейност на физически и юридически  лица в Община Пещера, може да се извършва след получаване на Разрешение от компетентните органи на Общината и само на регламентирани за това места. 
В против случай ще  приложим чл. 36, ал.1 от  горепосочената  наребда, съгласно който нарушителят се наказва с глоба в размер от 100 до 500 лева.