Обява за провеждане на публичен търг Печат
Новини, обяви, конкурси - Новини
В изпълнение на Заповед №289/23.03.2016 г. на Кмета на Община Пещера и на основание чл.87, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от  Общински съвет Пещера, ОБЩИНА ПЕЩЕРА 
 
ОБЯВЯВА 
            
 1. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години, считано от датата на сключване на договора за наем, на магазин със застроена площ 21 кв.м. и сервизни помещения с площ 4 кв.м., намиращ се в двуетажна масивна сграда, цялата с площ 307 кв.м., попадаща в УПИ І – ресторант, поща и магазин в кв.26 по ПУП на с.Капитан Димитриево, при начална тръжна месечна наемна цена 75 лв. без ДДС и депозит за участие 7,50 лв.
            2. Дата, място и час на провеждане на търговете:
На 14.04.2016 г., стая № 5, I етаж на Общинска администрация гр.Пещера, ул. „Дойранска епопея” №17 от 14:00 ч. 
   3. Утвърдената тръжна документация е с цена - невъзстановими 20 лева, с включен ДДС за всеки от имотите общинска собственост, посочени в т.1 от настоящата заповед  се закупува до 16 часа на 13.04.2016г. от Общински център за услуги и информация на гражданите (в сградата на ОА-Пещера).
 4. Размерът на депозита за участие в търга е посочен в т.1 и следва да се внася до 17:00 часа на 13.04.2016г. в касата на Община Пещера – стая № 1 на втория етаж или по банков път в “Общинска банка” АД, офис гр. Пещера:
Код на Общинска банка: SOMBBGSF
Банкова сметка: BG87SOMB9130333297021
            5. Депозитът на неспечелилите участници се възстановява в срок от три работни дни след изтичане на срока за обжалване на заповедта за обявяване на спечелилите  участници.
            6. Документите за участие в търга се подават до 17:00 часа на 13.04.2016г. в Общински център за услуги  и информация на гражданите на партерния етаж на ОА.
            7. Определената стъпка за наддаване е 5% от началната тръжна цена. 
            8. Задължителни документи за участие в търга: 
            1) Заявление за участие по образец.
            2) Документ за съдебна регистрация за юридическите лица и ЕТ.
            3) Удостоверение за актуално състояние, издадено до 30 дни преди датата на провеждане на публичния търг с явно наддаване или единен идентификационен код (ЕИК).
            4) Удостоверение от НАП по чл.87, ал.6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за липса на данъчни и осигурителни задължения към държавата – срок на издаване до 30 дни преди датата на провеждане на търга. 
            5) Удостоверение от отдел „Местни приходи” към Община Пещера за липса на задължения издадено до 30 дни преди датата на търга.
            6) Удостоверение от Община Пещера за липса на неданъчни задължения, произтичащи от договори /за наем, продажба, концесии и др./, сключени с Община Пещера. 
            7) Декларации по образец съгласно тръжните документи.
            8) Документ за внесен депозит за участие в търга.
            9)  Документ за закупени тръжни книжа.
           10) Нотариално заверено пълномощно за участие в търга, когато се участва чрез пълномощник. 
        Когато в заявлението по образец търговецът е посочил ЕИК той може да не представя документите по т.8, подточки 2 и 3.
           9. Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден до изтичане срока за подаване на тръжни документи за участие и направена заявка в стая №17 на първия етаж на Общинска администрация гр.Пещера от 10:00 до 12:00 часа, след представяне на документ за закупени тръжни книжа. 
          10. Договор за наем със спечелилия участник ще се сключи при спазване на реда и условията на чл.117 и сл. от НРПУРОИ.
          11. Съгласно чл.16 от НРПУРОИ спечелилия участник е длъжен да внесе депозитна вноска в размер на определената месечна наемна цена с ДДС. Депозитът се внася в касата на Община Пещера или по депозитната сметка на Община Пещера №BG87SOMB91303332970201 в „Общинска банка” АД. Документът за внесения депозит се прилага към досието на наемателя.
         12. Допълнителна информация може да се получи на телефона на Община Пещера: 0350/6-22-03 (вътр. 119).