Съобщение Печат
Новини, обяви, конкурси - Новини

На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, ОБЩИНА ПЕЩЕРА ОСИГУРЯВА ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП  в 14-дневен срок, считано от 30.03.2016г.  на информация по Приложение №2 към чл.6 за Инвестиционно предложение на  „ТЕВА ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД за преустройство на съществуваща сграда за производство на хлебни изделия в  „Цех за консервиране на плодове и зеленчуци“

 Информацията е на разположение на заинтересованите лица за изразяване на становища, всеки работен ден от 8.30ч. -12.30ч. и от 13.30ч. – 17.30ч. в стая №5, ет.ІІІ на Общинска администрация – Пещера.