Седмо заседание на Общински съвет Печат
На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА  Председателят на Общински съвет – Пещера   д-р Цветана Лепарова свиква  общинските  съветници  на   СЕДМО   заседание   на  Общински  съвет,  което  ще  се проведе   на    27. 04. 2016 г. /СРЯДА/   от  14. 30 часа в залата на Общинския съвет с проект за
 
ДНЕВЕН РЕД :
 
1.Отчет за  дейността на Общинските предприятие  за 2015 година.
•„ВКС” –ЕООД;
•ОП”Чистота и поддържане на общинската инфраструктура”;
•ОП” Паркинги и пазари”;
•ОП”Обредни дейности”;
            Докладват: От името на Кмета на Община Пещера
            Директорите на общински предприятия
 
 

2.Приемане Отчет на бюджета на Община Пещера за 2015година и

доклад за общинския дълг.

Докладва:От името на Кмета на Община Пещера
Кръстина Андреева – Директор на дирекция «Финансово стопанска дейност»
 
3.Бюджетна прогноза  за постъпленията от местни приходи и разходите за местни дейности на Община Пещера за периода 2017-2019г.
Докладва:От името на Кмета на Община Пещера
Кръстина Андреева – Директор на дирекция «Финансово стопанска дейност»
 
4.Отчет по изпълнение на Общинската стратегия за закрила на детето и приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2016г. 
Докладва: Димитър Попов
Директор на дирекция „Социално подпомагане“ 
гр. Пещера 
 
5.Приемане Отчет по изпълнение на плана за развитие на социалните услуги за 2015г. и План за развитие на социалните услуги за 2017г.
Докладва:От името на Кмета на Община Пещера
Галина Стоянова Директор на  дирекция „Хуманитарни дейности“
 
6.Приемане на Стратегия за развитие на социалните услуги в Община Пещера 2016-2020.
Докладва:От името на Кмета на Община Пещера
Галина Стоянова Директор на  дирекция „Хуманитарни дейности“
 
7.Информация за състоянието на ученическото и детското здравеопазване в Община Пещера.
Докладва:От името на Кмета на Община Пещера
Галина Стоянова Директор на дирекция „Хуманитарни дейности“
 
 
8.Изменение и допълнение на «Тарифа по чл.3, ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера».
Докладва:От името на Кмета на Община Пещера
Кръстина Андреева – Директор на дирекция «Финансово стопанска дейност»
 
9.Определяне размера на годишната вноска за 2016г. на Община Пещера във Фонд «Общинска солидарност» към НСОРБ.
Докладва:От името на Кмета на Община Пещера
Кръстина Андреева – Директор на дирекция «Финансово стопанска дейност»
 
10.Приемане на План за противодействие на тероризма на Община Пещера.
Докладва:От името на Кмета на Община Пещера
Стефан Балабанов – Зам. кмет на Община Пещера
 
11.Закриване на Целодневна детска градина „Еделвайс“ – с. Капитан Димитриево, Община Пещера, Област Пазарджик, считано от 01.07.2016г.
Докладва:От името на Кмета на Община Пещера
Зехра Алиш – Зам. кмет на Община Пещера
 
12.Актуализиране и допълване на състава на Обществения съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите по социално подпомагане в Община Пещера.
Докладва:От името на Кмета на Община Пещера
Галина Стоянова Директор на дирекция „Хуманитарни дейности“
 
 
 
13.Даване на разрешение за изработване на проект на ПУП – ПРЗ за промяна предназначението на поземлен имот № 053064 в местност „Растето“, землището на с. Капитан Димитриево, Община Пещера и отреждането му в УПИ I -64 за помпена станция за технически води и площадка за кантар в местност „Растето“, землище на с. Капитан Димитриево.
Докладва:От името на Кмета на Община Пещера
Лилия  Толева - Гл.инж. на дирекция „ТСУ“ 
 
14.Даване на разрешение за изработване на проект на ПУП – ПРЗ за промяна предназначението на поземлен имот №0000446 в местност „Арапеница“, землището на с. Радилово, Община Пещера и отреждането му в УПИ I – 446 за автопарк в местност „Арапеница“, землището на с.Радилово, Община Пещера и одобряване на задание.
Докладва:От името на Кмета на Община Пещера
Лилия  Толева - Гл.инж.на  дирекция „ТСУ“ 
15.Провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на търговски обекти.
Докладва:От името на Кмета на Община Пещера
Димитър Симонов – Гл.спец.“Общинска собственост и наеми“
 
16.Откриване на денонощен „горещ“ телефон за сигнали на гражданите от община Пещера.
Докладва: Петър Хамамджиев
Общински съветник
 
17.Питания