Съобщение Печат
На 25.04.2016 г. – понеделник от 10.30 часа в залата на Общински съвет – гр. Пещера се проведе встъпителна пресконференция, във връзка с изпълнение на Проект “Заедно” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, схема за  предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М9OP001-2.002 “Независим живот”.
Проектът ще осигури трудова заетост в продължение на 18 месеца на 60 лица – лични асистенти, които ще полагат грижи за   минимум 60 лица с увреждания и възрастни хора с невъзможност за самообслужване.
Проектът е на стойност 465 591,19 лв., а цялата му продължителност е 21 месеца.