Уведомление за инвестиционно предложение Печат
Във   връзка с чл.4, ал. 2  от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, 
                   
„БИО МЕС ИНВЕСТ“ ООД със седалище и адрес на управление: обл. Пазарджик, гр. Пазарджик, ул. „Есперанто“ №6 
 
Уведомява заинтересованото население и общественост 
за инвестиционно предложение:
 
„Инвестиционен проект за изграждане на овцеферма за производство на овче мляко с капацитет 1 200 овце –майки“, с местонахождение: обл. Пазарджик, общ. Пещера, гр. Пещера,  местност „Долна бялча“, ПИ с идентификатори: 56277.1.154, 56277.1.185, 56277.1.184, 56277.1.175.