Заявление за участие в областните събрания за избор на делегати на учр. събрание на Камарата ня стр. Печат

Заявление за участие в областните събрания за избор на делегати на учредителното събрание на Камарата на строителите може да подаде всяко лице, което осъществява строителна дейност на територията на Република България. Заявлението се подава до областния управител на областта, в която се намира адресът на управление на заявителя, не по-късно от 02.03.2007 г., в свободен текст и придружено от копие на документ за самоличност на физическото лице, което го е подписало, и удостоверение за актуално състояние, издадено не по-рано от един месец от подаване на заявлението.
Формуляр за заявление може да получите в Община Пещера, І етаж, при мл.експерт"Връзки с обществеността" А.Станишев/тел.22-09/.
МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО


З А П О В Е Д

№ РД-02-14-36

от 23 януари 2007 г.


На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията и § 1, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за Камарата на строителите (ЗКС)Н А Р Е Ж Д А М :


1. Определям условията и реда за свикване и провеждане на областните събрания за избор на делегати за учредителното събрание, както следва:

1.1. Свикване
1.1.1. Заявление за участие в областните събрания за избор на делегати на учредителното събрание на Камарата на строителите може да подаде всяко лице, което осъществява строителна дейност на територията на Република България. Заявлението се подава до областния управител на областта, в която се намира адресът на управление на заявителя, не по-късно от 02.03.2007 г., в свободен текст и придружено от копие на документ за самоличност на физическото лице, което го е подписало, и удостоверение за актуално състояние, издадено не по-рано от един месец от подаване на заявлението.
1.1.2. Заявленията се разглеждат от комисия, назначена от областния управител, която се произнася относно допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в областните събрания. Недопуснатите кандидати се уведомяват писмено, като се посочват мотивите за отказа.
1.1.3. В срок не по-късно от 20.03.2007 г. областният управител съставя списък с имената на допуснатите участници в областното събрание за избор на делегати в учредително събрание. Списъкът се поставя на общодостъпно място в сградите на съответните областна администрация и общински администрации.
1.1.4. Областните управители определят със заповед датата и мястото на провеждане на областните събрания. Датата на провеждане на събранията не може да бъде по-късно от 02.04.2007 г. Заповедта се поставя на общодостъпно място в сградите на съответната областна администрация и общински администрации и се публикува в местен ежедневник и вестник „Строителство – Градът”.

1.2. Провеждане
1.2.1. В деня на провеждане на областното събрание комисията по т. 1.1.2 регистрира участието на лицата от списъка по т. 1.1.3 и установява редовността на събранието.
1.2.2. Събранието е редовно, ако на него присъстват лично или чрез представители две трети от лицата в списъка по т. 1.1.3. При липса на кворум събранието се отлага с един час, след което се смята за редовно независимо от броя на присъстващите.
1.2.3. Събранието се открива от председателя на комисията по т. 1. 1. 2, който предлага да бъдат избрани председател на събранието, секретар-протоколчик, комисия по предложенията и комисия за избор на делегати за учредителното събрание. Изборът се провежда с явно гласуване и обикновено мнозинство.
1.2.4. Изборът на делегати се провежда при явно или тайно гласуване (по решение на събранието), с обикновено мнозинство, като се спазва изискването на § 1, ал. 5 от преходните и заключителните разпоредби на ЗКС относно разпределението на квотите - по един представител за всеки десет лица, подали заявление за участие в областните събрания.
1.2.5. За проведения избор се води протокол, който заедно със списъка на избраните делегати се представя на областния управител. В 14-дневен срок от провеждането на областните събрания за избор на делегати областните управители изпращат протоколите с резултатите от изборите до министъра на регионалното развитие и благоустройството.

2. Определям условията и реда за свикване и провеждане на учредителното събрание на Камарата на строителите, както следва:

2.1. Свикване
2.1.1. След постъпване на протоколите и списъците на избраните делегати от областните събрания министърът на регионалното развитие и благоустройството назначава със заповед техническа комисия, която съставя списък на делегатите на учредителното събрание на Камарата на строителите.
2.1.2. Министърът на регионалното развитие и благоустройството назначава със заповед и временни комисии за подготовка на проектоустава на Камарата на строителите и на правилника по чл. 14, ал. 7 от ЗКС, насрочва датата и определя мястото на провеждане на учредителното събрание. Заповедта на министъра на регионалното развитие и благоустройството се обнародва в "Държавен вестник" не по-късно от 30 дни преди датата на провеждане на учредителното събрание.
2.1.3. В деня на провеждане на учредителното събрание техническата комисия по т. 2.1.1 регистрира явилите се делегати, издава им делегатски карти и определя редовността на събранието.
2.1.4. Събранието е редовно, ако на него присъстват две трети от делегатите от списъка по т. 2.1.1. При липса на кворум събранието се отлага с един час, след което се провежда и се смята за редовно независимо от броя на присъстващите.
2.1.5. Събранието се открива от председателя на техническата комисия по т. 2.1.1, който прави предложение за избор на председател на събранието, секретар - протоколчик, комисия по предложенията и комисия за избор на органи на камарата.
2.1.6. Председателите на временните комисии за подготовка на проектоустава на Камарата на строителите и на правилника по чл. 14, ал. 7 от ЗКС докладват в посочената поредност проектоустава, съответно правилника. Членовете на временните комисии обобщават постъпилите предложения и предлагат редакции на текстовете на проектоустава и проекта на правилник. След приключване на дискусиите проектоуставът и проектът на правилник по чл. 14, ал. 7 от ЗКС се приемат по ред, определен от учредителното събрание. Проектоуставът се приема с квалифицирано мнозинство от две трети от гласовете на присъстващите.
2.1.7. След приемане на устава и правилника по чл. 14, ал. 7 от ЗКС се пристъпва към избор на органите на Камарата на строителите. Изборът се извършва при условията на приетия устав на камарата.
2.1.8. След провеждане на учредителното събрание копие от протокола с резултатите от избора по т. 2.1.7 се изпраща на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО:

…………………………………………….
(АСЕН ГАГАУЗОВ)