Уведомление Печат

Уведомление за инвестиционно предложение

от „БИОВЕТ“ АД

4550 Пещера, ул."Петър Раков"№ 39

тел. 0350 6 56 19, факс 0350 6 56 07,e-mail Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

Лице за контакти: Иван Златев

тел. 0350 6 56 34 (395), e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

ЛАБОРАТОРИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ

НА ГОТОВИ ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА ЗА ВЕТЕРИНАРНАТА ПРАКТИКА

Характеристика на инвестиционното предложение

1. Резюме на предложението.

На площадка Готови лекарствени средства (ГЛС) на Биовет АД в гр. Пещера ще бъде създадена лаборатория за научно развойна дейност с цел разработване на нови готови лекарствени средства за ветеринарната практика и последващото им внедряване в производството.

2.Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т. ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура; предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив.

В лабораторията ще могат да се извършват всички основни процеси извършвани при реалното производство, включително:

-смесване;

-стерилна микрофилтрация;

-формулиране;

-пълнене;

-лиофилизация;

Няма да се изгражда нова техническа инфраструктура.

Изкопните работи ще бъдат на стандартна дълбочина.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности.

Инвестиционното предложение ще се осъществява на производствената площадка на Биовет АД одобрена с ПУП на гр. Пещера, утвърден със Заповед № РД – 14021144 от 04.12.1985 г на министъра по строителството.

4. Местоположение на площадката.

Лабораторията ще се намира на площадка ГЛС, с административен адрес гр. Пещера, ул. Васил Петлешков № 48,

Местоположение – УПИ-І 3480 кв. 164 по плана на гр. Пещера.

На ген план (Приложение 1) е представено местоположението на лабораторията.

Площадката на която ще се осъществява инвестиционното намерение е съществуваща промишлена площадка, която не попада в границите на защитени зони от мрежата „Натура 2000“ и защитени територии по смисъла на чл. 5 от Закона за защитените територии.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията.

По време на строителството ще се ползват: строителни и инертни материали и вода.

Доставката на вода ще се извършва от съществуващата собствена водопроводна мрежа на Биовет АД. Предприятието има разрешителни за водовземане от повърхностни и подземни води. Не се налага усвояването на нови водоизточници или увеличаване на разрешените водни количества.

6. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители.

Инвестиционното намерение не е свързано с емисии във въздуха.

7.Отпадъци, които се очаква да се генерират - видове, количества и начин на третиране.

По време на строителството – строителни отпадъци.

По време на експлоатацията – битови отпадъци и опаковки от суровини. Битовите отпадъци ще бъдат депонирани на общинско сметище, а опаковките ще бъдат предавани за оползотворяване или обезвреждане на фирми притежаващи разрешение за извършване на дейности със съответните отпадъци.

8. Очаквани количества и тип отпадъчни води, предвиден начин на тяхното третиране.

Отпадъчните води ще се заустват в битово-фекалната и производствена канализация, която е изградена на площадката и е свързана с ПСОВ.

9. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/ съоръжението:

В лабораторията ще се използват активни субстанции и разтворители. Разтворителите като лесно запалими течности се класифицират в категориите на опасност посочени в част 1 на Приложение 3 на ЗООС. Такива вещества се употребяват и при производствената дейност на площадка ГЛС. Площадката не е класифицирана като съоръжение с рисков потенциал за възникване на големи аварии, тъй като веществата попадащи в обхвата на Приложение 3 от ЗООС са в количества по- малки от ниския праг за класификация.

Употребата на разтворители в лабораторията за разработване на готови лекарствени средства няма да доведе до увеличаване на количеството разтворители налични на площадката.