ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ НА 20.03.2007Г. Печат
О Б Щ И Н А - П Е Щ Е Р А
О Б Я В Я В А
1. Провеждане на търг с явно наддаване на 20.03.2007 г. в стая №5 - заседателна зала на Общинска администрация за продажба на имот - частна общинска собственост, УПИ – ХІV – Жилищно строителство, търговия и услуги, кв.27 по ПУП на град Пещера с площ от 710.00 м2 – при начална тръжна цена 35 500 лева от 14:00 ч.
2. Тръжни документации може да се закупят до 17:00 ч. на 12.03.2007 г. от ОЦУИГ срещу заплатена сума от 50.00 лева.

О Б Щ И Н А - П Е Щ Е Р А

О Б Я В Я В А

1. Провеждане на търг с явно наддаване на 20.03.2007 г. в стая №5 - заседателна зала на Общинска администрация за продажба на имот - частна общинска собственост, УПИ – ХІV – Жилищно строителство, търговия и услуги, кв.27 по ПУП на град Пещера с площ от 710.00 м2 – при начална тръжна цена 35 500 лева от 14:00 ч.
2. Тръжни документации може да се закупят до 17:00 ч. на 12.03.2007 г. от ОЦУИГ срещу заплатена сума от 50.00 лева.
3. Депозит за участие в търга в размер на 10% от началните тръжни цени трябва да постъпят по сметка IBAN – BG87SOMB91303332970201; BIC SOMBBGSF – “Общинска банка” АД – офис – Пещера.– “Общинска банка” АД – Пловдив, офис Пещера или в касата на общината до 17:00 ч. на 19.03.2007 г.
4. Общи документи за участие в търга:
4.1. Заявление за участие по образец;
4.2. Документ за закупени книжа;
4.3. Документ за внесен депозит;
4.4. Декларация за оглед на имота;
4.5. Удостоверение от НАП по чл.87, ал.6 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс за липса на данъчни и осигурителни задължения.
4.6. Изрично пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва чрез пълномощник.
5. Специфични документи за участие в търговете за юридически лица:
5.1. Препис от решението за съдебна регистрация на участника като стопански субект;
5.2. Удостоверение за актуално състояние.
6. Документи за участие в търга ще се приемат в ОЦУИГ в срока за внасяне на депозитите.
7. Оглед на имота може да се извърши до изтичане на срока за закупуване на тръжни документи и заявка в стая №17 от 10:00 до 12:00 ч. в присъствието на общински служител.
8. Заплащането на имота от спечелилия участник трябва да се извърши в 14-дневен срок от връчване на заповедта за обявяване на купувача само с парични средства.